Wie zijn wij?

Wie vormen de Alliantie Markermeerdijken?

De Alliantie Markermeerdijken is een samenwerking tussen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Boskalis en VolkerWessels ondernemingen.

Het hoogheemraadschap is de oprichter en opdrachtgever van de Alliantie. Daarnaast werken medewerkers van het hoogheemraadschap in de Alliantie.

Hoe werken HHNK en de private partij samen in de Alliantie Markermeerdijken?

HHNK is een gelijkwaardige samenwerking aangegaan met een consoritium van Boskalis Nederland BV en VolkerWessels ondernemingen om ruim 33 kilometer Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam voor eind 2021 te versterken. Zo ontstaat het beste van twee werelden. HHNK heeft expertise op het gebied van de lokale waterhuishouding en kennis van de omgeving. Het consortium is een internationaal toonaangevende partner met kennis en kunde op het gebied van ontwerpen, bouwen,  innovatieve technieken en het slim organiseren van uitvoeringswerkzaamheden. Door deze kennis te bundelen kunnen creatieve ideeën ontstaan met verrassende technieken.

Ieder denkt vanuit zijn eigen expertise mee over mogelijke innovaties, zoals het gebruik van het praktijkonderzoek 'Dijken op Veen', onderzoeken en resultaten naar de 'bewezen sterkte', en het toepassen van de Plaxis rekenmethode. Dit alles met het doel om een zo slim mogelijke dijkversterking uit te voeren, met respect voor de leefomgeving, het karakter van de dijk en de beschermde natuur. De Alliantie betrekt de omgeving nauw bij het ontwerp en de uitvoering, en neemt waar mogelijk wensen en ideeën mee.

Wat is de opdracht aan de Alliantie?

De Alliantie heeft als opdracht om veiligheid van de dijk uiterlijk eind 2027 op orde te hebben. Het gaat om ruim 33 kilometer Markermeerdijken van Hoorn tot Amsterdam. In het ontwerp streeft de Alliantie zo veel mogelijk naar optimalisatie en, waar mogelijk, het gebruik van innovatieve technieken om zo de impact van de dijkversterking op de omgeving zoveel als mogelijk te beperken.

Hoe gaat de Alliantie om met persoonsgegevens?

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens. Op deze pagina leest u hoe de Alliantie Markermeerdijken omgaat met persoonsgegevens en welke rechten u hebt.