Modules 11, 11a, 12 en 12a voeren we uit als één polder, één project. Zo willen we de overlast voor deze modules zo veel mogelijk beperken.
 

Beschrijving traject

Module 12a loopt over zo’n 1350 meter van dijkpaal 39+50 tot dijkpaal 52. De oostkant van de module sluit aan op module 11 en aan de westkant eindigt hij tegenover de Irenehoeve. Veruit het grootste deel van ’t dorp Katwoude ligt in deze module. Aan de buitenkant van de dijk bevinden zich drie voorlanden. Op één staan twee buitendijkse woningen, op de andere zijn jachthaven & eetcafé de Zeilhoek en stichting Huis aan ’t Water, alsook jachtmakelaardij De Valk gevestigd en tot slot bestaat de derde uit verruigde natuur. Module 12a wordt door deze voorlanden opgesplitst in drie delen, die ieder hun eigen karakteristiek hebben. Het middelste deel speelt een voorname rol bij dorpsactiviteiten. De dijk grenst direct aan de Gouwzee en vormt de noordelijke begrenzing van het Monnickendammergat, wat onderdeel uitmaakt van de Gouwzee en Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer. De gehele dijk is provinciaal monument. Een onverharde voetpad loopt over de dijkkruin en het fietspad bevindt zich op de weg aan de binnenzijde van de dijk.

Binnendijks bestaat het landschap uit veenweide, wat ook weidevogel leefgebied en onderdeel van het Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) is. Binnen het traject ligt het dorp Katwoude met circa zijn 22 woningen en 7 bedrijven aanwezig. Ongeveer de helft van Katwoude bevindt zich binnen de bebouwde kom, een zone waar 30km/u geldt.  

Oplossing

De dijk krijgt in deze module grotendeels een buitenwaartse asverschuiving. Ter hoogte van de Sluisbraak is deze verschuiving ongeveer vijf meter en sluit hij aan op de opgave van module 12. Tussen de buitendijkse woningen en de Zeilhoek bedraagt de asverschuiving ongeveer tien meter. Het westelijke deel wordt versterkt door middel van een damwand en krijgt geen asverschuiving. Ook in de twee andere delen wordt gedeeltelijk een damwand aangebracht. Er wordt een vloeiende aansluiting gemaakt op de bestaande dijk ter hoogte van de voorlanden.

De Hoogedijk blijft op de bestaande locatie liggen. Er ontstaat ter plaatse van de asverschuivingen een nieuwe bredere berm en een minder stijl dijktalud.  Er komt een wandelpad op de kruin, maar geen vrij liggend fietspad. Aan de buitenkant wordt ter hoogte van de sluisbraak nieuwe bekleding van Basalton aangebracht. Tussen de buitendijkse woningen en de jachthaven komt het oorspronkelijke karakter van het buitentalud terug. Het meest westelijke deel blijft grotendeels zoals het nu is. 

Planning

De start van de werkzaamheden staat gepland voor december 2023. De modules 11a en 12a zijn in december 2022 toegevoegd aan de opdracht van de Alliantie Markermeerdijken. Door de uitvoering van de modules 11 en 12 op te schuiven in de tijd, kan de dijkversterking in heel polder Katwoude als 'één polder, één project' worden uitgevoerd. Over de volgorde van alle werkzaamheden in polder Katwoude zal in het tweede kwartaal van 2023 duidelijkheid komen. 

Tussen medio april en augustus 2023 wordt de bestaande middenspanningskabel in de dijkteen vervangen van de Sluisbraak tot en met de N247. De kabel is oud en kwetsbaar. Daarom vervangen wij deze voorafgaand aan de dijkversterking.

De aanleg van module 12a bestaat uit het aanbrengen van een buitendijkse werkbaan van zand voorzien van een zogenaamde kreukelberm. De werkbaan dient ook als voorbelasting. Dan volgt een lange rustperiode waarin de ondergrond kan inklinken en op sterkte kan komen. De dijk zal naar verwachting in 2026 worden afgewerkt gedurende 6 maanden, zodat de dijk in 2026 kan worden opgeleverd. Wandelroute 24 over de dijkkruin van Volendam naar Monnickendam en vise versa zal tijdens de dijkversterking grotendeels niet beschikbaar zijn.

Voor de actuele werkzaamheden kunt u kijk op de pagina waar zijn we aan het werk.

Informatiefilm