De Alliantie Markermeerdijken verwerkt persoonsgegevens. Het gaat om persoonsgegevens die u achterlaat omdat u gebruik maakt van onze website door het achterlaten van uw gegevens via het contactformulier op onze website of door het verwerken van uw gegevens in verband met ingediende bezwaren.
 

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

Voornaam, voorletter(s) en achternaam
Straatnaam, huisnummer (letter), postcode, woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres

Grondslag en doel van de verwerking

De Alliantie Markermeerdijken verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen. Wij houden een verwerkingsregister bij waarin de verwerkingen van persoonsgegevens zijn vastgelegd. Hierin staat onder andere per verwerking aangegeven welk type persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden en hoe lang wij de gegevens bewaren.

Het verwerken van uw persoonsgegevens is nodig voor het verstrekken van informatie over het project en voor het behandelen van een bezwaarschrift of voor het uitoefenen van uw privacy rechten.

Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens als u hiervoor toestemming heeft gegeven. U geeft toestemming zodra u uw persoonsgegevens achterlaat via het online contactformulier of als u een melding maakt via de website. We gebruiken uw gegevens om uw bericht te kunnen behandelen en om indien nodig contact op te nemen. Als u zich heeft aangemeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief per e-mail worden uw persoonsgegevens hiervoor verwerkt.

Als u toestemming heeft gegeven voor een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u uw toestemming te allen tijde weer intrekken.


Bewaartermijn

De Alliantie Markermeerdijken bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk of als dit wettelijk geregeld is voor het doel van de verwerking.

Derden

De Alliantie Markermeerdijken geeft uw persoonsgegevens niet door aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Wij sluiten een verwerkingsovereenkomst met organisaties die uw gegevens in onze opdracht verwerken. Daarmee wordt een gelijk beveiligingsniveau en de vertrouwelijkheid van uw gegevens gewaarborgd.

Cookies

Op deze website van de Alliantie Markermeerdijken worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestand dat de website meestuurt en bij u lokaal opslaat zodra u onze website bezoekt. Het opslaan gebeurt op het apparaat waarmee u onze website bezoekt. Dit kan bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone zijn. In het opgeslagen bestand wordt informatie bewaard.

De website maakt gebruik van cookies voor functioneel gebruik. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van SIManalytics waarbij analytische cookies worden geplaatst. Bij deze cookies zijn gebruikersgegevens geanonimiseerd.

Via uw browserinstellingen kunt u er voor kiezen om geplaatste cookies na het bezoek aan onze website te verwijderen.


Andere websites

Op www.markermeerdijken.nl kunnen links naar websites of services van derden staan.  De Alliantie Markermeerdijken is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door derden. De Alliantie Markermeerdijken is niet verantwoordelijk voor wat andere gebruikers op onze socialmedia websites plaatsen.


Beveiliging

De Alliantie Markermeerdijken neemt technische en organisatorische maatregelen om te zorgen voor een passend beveiligingsniveau met betrekking tot verwerkingsrisico's.


Rechten van betrokkenen

In de wet is geregeld dat u als betrokkene een aantal rechten heeft als uw persoonsgegevens worden verwerkt. Zo heeft u recht op informatie waarin duidelijk wordt aangegeven dat uw persoonsgegevens worden verwerkt, welke persoonsgegevens dit zijn en voor welke doeleinden er wordt verwerkt.
De Alliantie Markermeerdijken informeert u via dit privacy statement over de verwerking van uw persoonsgegevens.

U heeft ook het recht op inzage om na te gaan of en zo ja, welke persoonsgegevens van u worden verwerkt. Mocht blijken dat uw persoonsgegevens onjuist zijn, dan kunt u gebruik maken van uw recht op rectificatie en aanvulling om de gegevens aan te passen.

Indien u in bepaalde situaties wilt dat uw persoonsgegevens tijdelijk niet meer verwerkt worden kunt u uw recht op beperking aanwenden. Dit kan bijvoorbeeld als u denkt dat uw persoonsgegevens niet juist zijn of onrechtmatig worden verwerkt. Indien u helemaal niet wilt dat uw persoonsgegevens worden verwerkt, dan kunt u gebruik maken van uw recht van verzet (recht van bezwaar). Is er een gerechtvaardigde reden om uw gegevens wel te verwerken, dan kunt u zich niet verzetten tegen de verwerking. Met het recht op dataportabiliteit kunt u in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens overdragen.

In sommige gevallen kunt u verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen, bijvoorbeeld als u toestemming heeft gegeven voor een bepaalde verwerking en u de toestemming weer intrekt. In de wet staan omstandigheden wanneer dit recht niet geldt en uw gegevens niet verwijderd worden. Bijvoorbeeld als uw persoonsgegevens verwerkt worden voor het uitoefenen van een taak van algemeen belang.

Indien u een recht wilt uitoefenen kunt u een schriftelijk verzoek indienen door een brief te sturen naar:

Alliantie Markermeerdijken
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 89,
1140 AB Monnickendam
 

In uw brief vermeldt u in ieder geval de volgende gegevens:

Uw naam, adresgegevens en telefoonnummer;
Datum;
Omschrijving van het recht waar u een beroep op doet;

Kopie identificatiebewijs.

Zorgt u er voor dat u een kopie van identificatiebewijs meestuurt als bijlage bij uw brief. Op die manier weten wij zeker dat het verzoek van u afkomstig is. In verband met uw privacy is het belangrijk dat u uw foto en BSN-nummer afschermt én de kopie via een veilige weg ter beschikking stelt (bijvoorbeeld aangetekend versturen). De kopie gebruiken wij enkel ter controle van uw identiteit en bewaren wij niet. Een andere mogelijkheid is dat u uw identiteitsbewijs komt laten zien in het projectkantoor in Katwoude, wij maken dan geen kopie. 


Vragen en klachten

Indien u een vraag of klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan helpen wij u graag verder. U heeft daarnaast het recht om een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wetgeving

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)