De Alliantie Markermeerdijken werkt intensief samen met de volgende partners:

Provincie Noord-Holland(externe link) is  betrokken bij de versterking van de Markermeerdijken. De provincie zet zich in voor recreatieve routenetwerken (fiets- en wandelpaden), natuurgebieden, landschapselementen en watersport. De dijkversterking biedt ook de kans om provinciaal beleid te realiseren, zoals extra mogelijkheden voor natuur en recreatie of door de dijkversterking samen te laten gaan met extra inrichtingsmaatregelen. Daarom maakt de provincie zich sterk voor een integrale dijkversterking met ‘ruimtelijke kwaliteit’. Waarbij de dijk als cultuurhistorisch- en landschappelijk belangrijk element zoveel mogelijk behouden wordt.

De wettelijke rol van de provincie is ‘bevoegd gezag’, dat wil zeggen dat Gedeputeerde Staten het definitieve dijkversterkingsplan goedkeurt. De provincie toetst het dijkversterkingsplan op ruimtelijke kwaliteit, ruimtelijke inpasbaarheid, vergunbaarheid en maatschappelijk draagvlak voor de gekozen dijkversterkingsvarianten. Ook  is de provincie vergunningverlener (voor de omgevingsvergunning en natuurbeschermingswetvergunning) en ze coördineert alle benodigde vergunningen en de tervisielegging ervan. Daarnaast is de dijk aangewezen als provinciaal monument.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat(externe link)

Gemeente Hoorn(externe link)

Gemeente Koggenland(externe link)

Gemeente Zeevang(externe link)

Gemeente Edam-Volendam(externe link)

Gemeente Waterland(externe link)

Gemeente Amsterdam(externe link)

Recreatieschap Twiske-Waterland(externe link)

Recreatieschap West-Friesland(externe link)

De versterking van de Markermeerdijken is onderdeel van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma(externe link).