De Alliantie Markermeerdijken werkt intensief samen met de volgende partners:

Provincie Noord-Holland is  betrokken bij de versterking van de Markermeerdijken. De provincie zet zich in voor recreatieve routenetwerken (fiets- en wandelpaden), natuurgebieden, landschapselementen en watersport. De dijkversterking biedt ook de kans om provinciaal beleid te realiseren, zoals extra mogelijkheden voor natuur en recreatie of door de dijkversterking samen te laten gaan met extra inrichtingsmaatregelen. Daarom maakt de provincie zich sterk voor een integrale dijkversterking met ‘ruimtelijke kwaliteit’. Waarbij de dijk als cultuurhistorisch- en landschappelijk belangrijk element zoveel mogelijk behouden wordt.

De wettelijke  rol van de provincie is ‘bevoegd gezag’, dat wil zeggen dat Gedeputeerde Staten het definitieve dijkversterkingsplan  goedkeuren. De provincie toetst het dijkversterkingsplan  op ruimtelijke kwaliteit, ruimtelijke inpasbaarheid, vergunbaarheid en maatschappelijk draagvlak voor de gekozen dijkversterkingsvarianten. Ook  is de provincie vergunningverlener (voor de omgevingsvergunning en natuurbeschermingswetvergunning) en ze coördineert alle benodigde vergunningen en de tervisielegging ervan. Daarnaast  is de dijk aangewezen als provinciaal monument.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Gemeente Hoorn

Gemeente Koggenland

Gemeente Zeevang

Gemeente Edam-Volendam

Gemeente Waterland

Gemeente Amsterdam

Recreatieschap Twiske-Waterland

Recreatieschap West-Friesland

De versterking van de Markermeerdijken is onderdeel van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma.