15. Uitdammerdijk

Beschrijving traject

De Uitdammerdijk kenmerkt zich door het smalle uiterlijk met een verhard en gecombineerd wandel- en fietspad op de kruin van de dijk. De dijk heeft een kleinschalig profiel en slingerend dijktracé.

Ter hoogte van Blijkmeer ligt binnendijks de beschermde oude drooggemalen dijkdoorbraak het Barnegat en de Blijkmeerpolder. Het gebied grenst binnendijks aan het veenweidelandschap: weidevogelleefgebied en Natuur Netwerk Nederland. Meer zuidwaarts langs dit traject ligt het Kinselmeer. Het Kinselmeer wordt intensief gebruikt als recreatie- en watersportplas. De dijk vormt een belangrijke schakel in de recreatieve route uit Amsterdam. De gehele dijk is provinciaal monument.

Oplossing

De oplossing die is opgenomen in het Projectplan Waterwet, is voor het noordelijk deel een gecombineerde versterking, inclusief kruinverhoging. Voor het traject van dijkpaal 121+70 tot dijkpaal 134+90 is een gecombineerde versterking met buitenwaartse asverschuiving opgenomen. Ter plaatse van de recreatieverenigingen, dijkpaal 119 tot 121+70 en dijkpaal 134+90 tot 141 vindt een buitenwaartse asverschuiving plaats. Met deze oplossing blijven de recreatiewoningen op beide locaties behouden.

Voor het meest zuidelijke deel (van dijkpaal 141 tot dijkpaal 147+50) is de oplossing een minimale buitenwaartse asverschuiving.

Deze video maakt duidelijk hoe de dijk in module 15 wordt versterkt:

Ligging fiets/wandelverbinding

De doorgaande fiets- en wandelverbinding ligt in het gehele traject op de kruin van de dijk en wordt verbreed aangelegd. De weg blijft op de berm liggen. Tevens is hier de afspraak dat de weg mee schuift met de buitenwaartse asverschuiving van de nieuwe dijk.

Uitvoering en planning

Medio oktober 2019 is de Alliantie Markermeerdijken gestart met de voorbereidingen op de versterking van module 15. De werkzaamheden startten met de aanleg van een buitendijkse werkstrook: een zandbaan dat tegen de bestaande dijk wordt aangebracht. Deze zandbaan wordt gebruikt als tijdelijke weg waarover transport van materiaal plaatsvindt. Meer dan 90% van het materiaal voeren we aan via het water: hiervoor zijn vaargeulen gebaggerd en loswallen aangelegd. Het werk aan de dijk zelf is in 2020 gestart.

Wilt u op de hoogte blijven van de planning en de werkzaamheden van de dijkversterking? Ga naar deze pagina en download de Markermeerdijkenapp. U kunt de module waar u woont of werkt volgen.

Voor de actuele werkzaamheden kunt u ook kijken op de pagina waar zijn we aan het werk.

Documenten