Beschrijving traject

Dit traject begint in het noorden bij de aansluiting richting Marken. De module eindigt ten noorden van het dorp Uitdam. Langs dit traject ligt aan de binnenzijde van de dijk de beschermde braak Oosterpoel. Er staan enkele woningen en boerderijen. Binnendijks is onderdeel van Natuur Netwerk Nederland en weidevogelleefgebied. De Gouwzee en het Markermeer maken onderdeel uit van het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer. In de omgeving van de dijk komen beschermde soorten voor zoals de ringslang en waterspitsmuis. Vrijwel het hele gebied is aangewezen als aardkundig waardevol gebied. De dijk in het gedeelte tussen Resort Poort van Amsterdam en het dorp Uitdam ligt direct aan het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer. Binnendijks ligt het karakteristieke veenweidelandschap en waardevol weidevogelleefgebied van Waterland in polder Opperwoud. In het zuidelijk deel ligt binnendijks de eerste bebouwing van Uitdam. Buitendijks ligt een klein strandje. De gehele dijk is provinciaal monument. Buitendijks zijn potentieel sterke bodemverontreinigingen aanwezig. Het fietspad ligt in het noordelijk deel van de module buitendijks in de teen van de dijk. In het zuidelijk deel ligt het fietspad op de kruin van de dijk. Het voetpad ligt over het hele traject op de kruin van de dijk.

Oplossing

De oplossing die is opgenomen in het Projectplan Waterwet, is een buitenwaartse asverschuiving, inclusief kruinverhoging. Op het noordelijk deel vindt een beperkte buitenwaartse asverschuiving plaats, in het zuidelijk deel wordt de huidige kruin van de dijk afgegraven tot een brede berm.

Ligging fiets/wandelverbinding

De doorgaande fietsverbinding wordt tot dijkpaal 66 verbreed op het voorland teruggebracht. Het onverharde wandelpad blijft op de kruin van de dijk liggen. Vanaf dijkpaal 66 komt het verbreedde doorgaande fietspad met wandelpad op de kruin van de dijk te liggen. Tevens is hier de afspraak dat de weg mee schuift met de buitenwaartse asverschuiving van de nieuwe dijk.

Uitvoering en planning

In juni 2023 is gestart met de afronding van de dijkversterkingswerkzaamheden tussen de N518 en loswal 8. De rest van de dijk in deze module wordt in 2026 afgewerkt en is dan klaar. Loswal 8 wordt eind 2026/begin 2027 verwijderd.

Wilt u op de hoogte blijven van de planning en de werkzaamheden van de dijkversterking? Ga naar deze pagina en download de Markermeerdijkenapp. U kunt de module waar u woont of werkt volgen.

Voor de actuele werkzaamheden kunt u ook kijken op de pagina waar zijn we aan het werk.