Hoe de dijk er na de versterking uitziet, wordt medebepaald door de bekleding. Bij de Markermeerdijken blijft een deel van de historische steenbekleding op zijn plaats. Een deel wordt ook hergebruikt langs de dijk. Er is ook nieuwe steenbekleding nodig om de dijk de komende vijftig jaar veilig te houden.

Welke keuzes waren er?

In 2019 zijn informatiebijeenkomsten georganiseerd en presentaties gegeven, over de mogelijk te gebruiken nieuwe steenbekleding op de dijk. Bewoners en andere belanghebbenden hebben in de periode van 9 tot en met 18 september digitaal hun voorkeur door kunnen geven voor:

  • Nieuwe steenbekleding, geldend voor de gehele dijk van Hoorn tot aan Amsterdam; 
  • Hergebruik van historische steenbekleding (Noordse stenen en basalt), op een aantal specifiek aangewezen trajecten (‘gele zones’) binnen de dijkversterking. 

In totaal zijn er meer dan 3.700 huishoudens langs de Markermeerdijken aangeschreven om hun voorkeur uit te spreken. Uiteindelijk hebben 57 bewoners dit gedaan. Het hoogheemraadschap en de provincie hebben bij het besluit over de uiteindelijke bekleding de uitslag van deze peiling gevolgd.

Nieuwe steenbekleding 

Nieuwe steenbekleding wordt langs de gehele dijk toegepast waar dat vereist is voor de waterveiligheid. Voor de keuze van de steenbekleding wordt rekening gehouden met: 

  • Technische eisen vanuit waterveiligheid (ondergrond, inspecteerbaarheid, toegankelijkheid en uitvoerbaarheid); 
  • Ruimtelijke kwaliteit. 

Dit heeft geleid tot twee mogelijke basis-stenen: Basalton en Ronaton waar een voorkeur voor uitgesproken kon worden. Hiervoor zijn begin september bij het projectkantoor in Katwoude proefvakken ingericht met beide typen steenbekleding, elk voorzien van een toplaag die bepalend is voor de uitstraling. Uiteindelijk is uit de peiling naar voren gekomen dat de voorkeur van bewoners en andere belanghebbenden uit gaat naar Basalton met basalt toplaag. Na de bijeenkomsten is nader onderzocht of het mogelijk was om de donkere kleur van de toplaag lichter te maken. Hier is een nieuwe, lichtere variant uit voortgekomen waarbij de kleur van basalt nog beter uitkomt.

Hergebruik historische steenbekleding 

De historische steenbekleding hergebruiken we op twee manieren: 

  • Drie locaties (kapen) worden bekleed met Noordse stenen;  
  • Op acht zones wordt historische steenbekleding hergebruikt in combinatie met nieuwe steenbekleding.

Bewoners en andere belanghebbenden konden hun voorkeur uitspreken voor de wijze van hergebruik van historische steenbekleding in de acht daartoe aangewezen (gele) zones. De locatie van de kapen en de zones staan op de kaarten onderaan op deze pagina (kaart dijkbekleding - wat komt waar). Uit de peiling kwam naar voren dat bewoners graag zien dat de historische steenbekleding hergebruikt wordt in de kreukelberm: de berm onder de waterlijn aan de voet van de dijk. Ook hier is de voorkeur van de bewoners gevolgd.

Extra elementen toevoegen

Om meer recht te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en het monumentale karakter van de dijk zal de Provincie in haar vergunningvoorschriften enkele extra elementen opnemen, zoals het verbinden van ringslangverblijven met een sierlijst van historische steenbekleding en extra dijktrappen geaccentueerd met historische steenbekleding aan de buitenzijde van de dijk. Verdere uitwerking van deze elementen volgt nog.

Techniek achter de dijkbekleding

Op 25 juni 2019 gaf dijkenexpert Marinus Aalberts een presentatie over de eisen die aan dijkbekleding worden gesteld en de techniek erachter. Zie onderstaand filmpje: