Beschrijving traject

Module Katwoude start bij de aansluiting van het archeologisch beschermd voorland Jan Hagelhoek met de dijk en loopt door tot dijkpaal 39,5, ter hoogte van Hoogedijk 40. De dijk bij Katwoude vormt de noordelijke begrenzing van het Monnickendammergat, wat onderdeel uitmaakt van de Gouwzee en Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer. Opvallend is de kleine schaal van het water en de grote drukte op het water met recreatievaart. Karakteristiek voor dit traject zijn de kaap met zicht op de Gouwzee en Marken en het smalle profiel van de dijk met de aanliggende bebouwing. Binnendijks ligt het veenweidelandschap met strokenverkaveling. Net ten noorden van dit traject ligt het archeologisch beschermde voorland Jan Hagelhoek. De gehele dijk is provinciaal monument. In dit traject ligt het fietspad op de weg aan de binnenzijde van de dijk en het onverharde voetpad ligt op de kruin van de dijk.

Oplossing

De oplossing die is opgenomen in het Projectplan Waterwet, is een binnenwaartse versterking rond de kaap en vanaf dijkpaal 27 een buitenwaartse asverschuiving waarbij de huidige dijk wordt afgegraven en de kruin wordt verhoogd.

Ligging fiets/wandelverbinding

De doorgaande fietsverbinding komt vrijliggend op de berm naast de weg te liggen. Voor deze specifieke locatie wordt gekeken of het fietspad door middel van een getrapt profiel tegen de dijk kan worden aangelegd, waarmee de historie van de dijk wordt benadrukt. Het onverharde wandelpad blijft op de kruin van de dijk.