Beschrijving traject

In het noorden van dit traject liggen de historische waardevolle molensluis en molen. Buitendijks ligt  een voorland met daarop het Marinapark Volendam met een jachthaven en meer naar het zuiden een strandje. Op het voorland is ook een voormalige vuilstort aanwezig, deze is gesaneerd (geïsoleerd en afgedekt). Binnendijks bestaat het landschap uit veenweidelandschap wat waardevol is als weidevogelleefgebied. In het noordelijke deel van het traject zijn twee woningen aanwezig. Eén daarvan is ook een ijssalon, bed&breakfast en kinderboerderij. Net ten zuiden van de woningen ligt een beschermde braak. Halverwege het traject eindigt het voorland. De dijk grenst direct aan de Gouwzee, wat onderdeel is van het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer. De loop van de dijk rondom de beschermde verlande braak, de 'vliegasbocht', vormt een karakteristiek element. De gehele dijk is provinciaal monument. Het onverharde voetpad ligt op de kruin van de dijk en het fietspad op de weg aan de binnenzijde van de dijk.

Oplossing

Voor het noordelijk deel van dit traject is een kruinverhoging, waarbij het tevens mogelijk is om de bekleding aan te passen, opgenomen in het Projectplan Waterwet. Voor het zuidelijk deel, vanaf dijkpaal 3, is een buitenwaartse asverschuiving opgenomen. De bestaande kruin van de dijk wordt afgegraven tot een nieuwe brede berm.

Ligging fiets/wandelverbinding

Het fietspad blijft op de berm van de dijk, op de bestaande weg. Op de kruin van de dijk blijft het onverharde wandelpad aanwezig. Tevens is hier de afspraak dat de weg mee schuift met de buitenwaartse asverschuiving van de nieuwe dijk.