De Alliantie Markermeerdijken versterkt ruim 33 km Markermeerdijken. In 2018 is het Projectplan Water voor de dijkversterking vastgesteld. Na een periode van zienswijzen en beroep, heeft de Raad van State in april 2020 uitsluitsel gegeven: we mochten starten met het versterken van de dijk. In het projectplan staat voor elke van de 15 modules de voorgestelde versterkingsoplossingen weergegeven. 

Bij het uitwerken van de principe-ontwerpen uit het PPW voor de versterking van de dijk, werken we van grof naar fijn om zo tot een uitvoeringsontwerp te komen. Tijdens het ontwerpproces van module 4, De Kogen, bleek ter plaatse van de Bedijkte Waal dat de beoogde versterkingsoplossing met een constructie niet zonder meer mogelijk. Deze versterkingsoplossing zou dusdanige technische onzekerheden en risico’s in de uitvoering met zich mee te brengen, dat is besloten om hier te kiezen voor een andere versterkingsoplossing. 

Projectplan en benodigde vergunning 

De gewijzigde versterkingsoplossing bij de Bedijkte Waal bestaat uit een binnenwaartse versterking van de dijk (aan de landzijde) met grond, in combinatie met de buitenwaartse asverschuiving uit het oorspronkelijke ontwerp. Hiermee vervalt dus de constructieve versterking: de binnenwaartse versterking in grond komt daarvoor in de plaats. Omdat deze gewijzigde versterkingsoplossing destijds niet als alternatief was beschouwd en niet past binnen het Projectplan Waterwet Versterking Markermeerdijken en de afgegeven omgevingsvergunning, is voor deze wijziging een Projectplan Waterwet en een omgevingsvergunning nodig. 

Inzage, zienswijzen en beroep 

Het Ontwerp Projectplan Waterwet Bedijkte Waal en bijbehorende ontwerp omgevingsvergunning lagen vanaf 1 oktober 2021 gedurende zes weken ter inzage. Hierop zijn geen zienswijzen ingediend. Inmiddels is het Projectplan Waterwet door het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier vastgesteld en ter goedkeuring verzonden aan de provincie. Vervolgens hebben Gedeputeerde Staten van de Provincie het plan goedgekeurd en de omgevingsvergunning verleend. De definitieve besluiten met bijlagen liggen vanaf 20 april tot en met 31 mei 2022 voor iedereen ter inzage. De stukken zijn te vinden op loket.odnzkg.nl(externe link) onder bekendmakingen.

Heeft u vragen of wilt u een beroep indienen? Ook dan kunt u terecht op voorgenoemde website. Daar vindt u in de officiële bekendmaking de inspraakprocedure en de instructies. 

Meer informatie 

Wilt u op de hoogte blijven over de voortgang van de dijkversterking? Meld u dan hier (externe link)aan voor de digitale nieuwsbrief van de Alliantie Markermeerdijken.