Vragen over procedures en planning

Wat staat er in het Projectplan Waterwet?

In het Projectplan Waterwet staan per locatie de voorgestelde oplossingen en het maximale ruimtebeslag dat ermee gepaard gaat. Het Projectplan Waterwet is in te zien op de website van de provincie Noord-Holland.

In oktober 2018 is het Projectplan Waterwet vastgesteld door het provinciebestuur. Het projectplan lag van 14 november tot en met 27 december 2018 ter inzage voor beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gedurende deze periode zijn in totaal acht beroepen ingediend en in de tweede helft van 2019 worden deze behandeld bij de Raad van State in Den Haag. Op 22 april 2020 oordeelde de Raad van State dat de dijkversterking kan doorgaan. Volgens de Raad van State heeft Gedeputeerde Staten van Noord-Holland het projectplan voor de dijkversterking van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier terecht goedgekeurd. Ook de bezwaren tegen verschillende andere besluiten die de uitvoering van de dijkversterking mogelijk maken, zijn ongegrond verklaard.

Wanneer zijn de verschillende oplossingen voor de dijkversterking vastgesteld?

Het Ontwerp Projectplan Waterwet, met daarin de voorgestelde versterkingsoplossingen, is in juli 2017 vastgesteld. Het ontwerpplan lag in december 2017 en januari 2018 ter inzage. Daarop zijn 142 zienswijzen binnengekomen. Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de plannen in september 2018 vastgesteld en overgedragen aan de provincie. In oktober 2018 is het Projectplan Waterwet vastgesteld door Gedeputeerde Staten.

Het goedkeuringsbesluit, het projectplan, de Nota van Beantwoording zienswijzen, het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage en alle uitvoeringsbesluiten lagen van 14 november tot en met 27 december 2018 ter inzage voor beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De stukken zijn te vinden op de website van de provincie.

Zie modules voor meer informatie over de versterkingsoplossingen per module.

Wat is de stand van zaken in de beroepsprocedure?

De dijkversterking van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam kan doorgaan. De Raad van State oordeelde op 22 april 2020 dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland het projectplan voor de dijkversterking van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier terecht goedkeurden. Ook de bezwaren tegen verschillende andere besluiten die de uitvoering van de dijkversterking mogelijk maken, zijn ongegrond verklaard. Omwonenden en de Stichting Zuyderzeedijk maakten bij deze hoogste rechtsinstantie bezwaar tegen de dijkversterkingsplannen.

Wie controleert of de procedure zorgvuldig is doorlopen?

De Provincie Noord-Holland vervult deze rol. De wettelijke  rol van de provincie is ‘bevoegd gezag’, dat wil zeggen dat Gedeputeerde Staten het definitieve dijkversterkingsplan  goedkeuren. De provincie toetst het dijkversterkingsplan op ruimtelijke kwaliteit, ruimtelijke inpasbaarheid, vergunbaarheid en maatschappelijk draagvlak voor de gekozen dijkversterkingsvarianten. Ook  is de provincie vergunningverlener (voor de omgevingsvergunning en natuurbeschermingswetvergunning) en ze coördineert alle benodigde vergunningen en de tervisielegging ervan. Daarnaast is de dijk aangewezen als provinciaal monument.