Vragen over nut en noodzaak van de dijkversterking

Waarom worden de Markermeerdijken versterkt?

Periodiek toetst het hoogheemraadschap of de dijken nog voldoen aan de normen. Bij de toetsing in 2006 zijn grote delen van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam afgekeurd. Daarom versterken we de komende jaren ruim 33 kilometer dijken.

De Markermeerdijken zijn een zogenoemde primaire waterkering. De Noord-Hollandse dijken beschermen 1,2 miljoen mensen tegen het buitenwater.

De dijken worden versterkt volgens de nieuwe normen voor waterveiligheid toe uit de Waterwet. De nieuwe normen zijn op 1 januari 2017 ingegaan. Door toepassing van deze normen weten we zeker dat de dijken na versterking weer voor de komende 50 jaar veilig zijn. De oude normen stamden uit het midden van de vorige eeuw, kort na de watersnoodramp van 1953. Inmiddels wonen er veel meer mensen achter de dijken en is daar veel meer economische activiteit en waarde opgebouwd. De gevolgen van overstromingen zijn toegenomen. Ook onze kennis over waterkeringen is in de afgelopen decennia hard gegroeid. Vandaar dat het tijd was voor nieuwe normen.

In dit filmpje wordt duidelijk waarom de dijken versterkt worden.

Wat is het probleem bij de Markermeerdijken?

De belangrijkste reden voor het afkeuren van grote delen van de dijk is de stabiliteit. Op een gering aantal plekken is de dijk niet hoog genoeg of voldoet de bekleding van de dijk niet.

Als een waterkering is afgekeurd vanwege de stabiliteit dan is het volgende aan de hand: Een dijk is een grondlichaam van klei en zand dat permanent het water keert. De dijk is echter niet waterdicht. De waterstand in de dijk verloopt van het dagelijks waterpeil in het Markermeer naar het polderpeil.

Bij hoogwater van het Markermeer stijgt ook de waterstand in de dijk. Hierdoor worden de grondkorrels in de dijk minder samengehouden, en wordt de massa van de binnenkant van de dijk te zwaar. Door de zwaartekracht kan de dijk gaan afschuiven.

Bekijk hier de animatie instabiele dijk

De afsluitdijk is aangelegd na de watersnood van 1916. De zee is daarmee geen bedreiging meer voor de Markermeerdijken. Waarom dan toch versterken?

De Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam zijn onvoldoende stabiel om te zorgen voor droge voeten in de toekomst. We krijgen te maken met meer regenval en hogere waterstanden in de rivieren. Bij extreme weersomstandigheden stijgt ook het water in het Markermeer. Als het water dan voor langere tijd tegen de dijk aan drukt, kan hij zijn kracht verliezen en afschuiven. En dat levert overstromingsgevaar op voor de bewoners en bedrijven achter de dijk. Anders dan aan de kust zijn hoge golven in het meer niet het grootste gevaar voor de Markermeerdijken.