Vragen over de uitvoering

Waar is de Alliantie buiten aan het werk?

De Alliantie Markermeerdijken is sinds oktober 2019 op diverse locaties aan het werk om de dijken weer veilig te maken.

Op deze pagina vindt u meer informatie over de actuele werkzaamheden. Video's van de werkzaamheden kunt u bekijken op deze pagina. Foto's van de werkzaamheden bekijkt u op deze pagina.

Op onderstaande kaart kunt u zien waar wij momenteel aan het werk zijn.

Hoe gaat de Alliantie om met eventuele schade tijdens de uitvoering?

Lees hier meer over op de pagina over schade.

Welke hinder is te verwachten van de uitvoering en hoe lang duurt dat?

Een dijkversterking is een flinke klus, dus veel bewoners langs de dijk zullen hier hinder van ondervinden. We doen ons best deze zo veel mogelijk te beperken. Ruim negentig procent van het benodigde materieel en materiaal voor de uitvoering wordt over het water aangevoerd. Toch valt overlast tijdens een groot project als de dijkversterking niet uit te sluiten. Te denken valt aan tijdelijke wegafsluitingen en transport van materialen.

In samenspraak met direct belanghebbenden bekijken wij hoe we de overlast tijdens de uitvoering zoveel mogelijk kunnen beperken. Bewoners, ondernemers en medewerkers van de Alliantie zijn daarom in januari 2019 gestart met bouwklankbordgroepen.

Blijft mijn huis bereikbaar tijdens de werkzaamheden?

Tijdens de uitvoering van de dijkversterking wordt ruim negentig procent van het benodigde materieel en materiaal over het water aangevoerd. Hierdoor wordt de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt. Overlast is echter nooit helemaal te voorkomen bij een groot project als de dijkversterking, juist omdat de dijk in het woon- en werkgebied van veel mensen ligt. In goed overleg met bewoners en andere direct betrokkenen proberen wij de uitvoering zo soepel mogelijk te laten verlopen en de woningen bereikbaar te houden. Met politie, brandweer en ambulance maken we aparte afspraken over de bereikbaarheid. Het kan zijn dat uw woning of bedrijf enige tijd via één kant of via een noodweg bereikbaar is.

Welke risico's zijn verbonden aan bouwen op slappe grond?

De ondergrond van de Markermeerdijken bestaat uit slappe lagen van veen en klei. We weten heel precies hoe de samenstelling van de ondergrond per locatie is, en hoe we daar in de uitvoering mee om moeten gaan. Deze kennis is onder andere opgedaan in het onderzoek Dijken op Veen en de proefterpen.

Het belangrijkste uitgangspunt is dat je niet in één keer een grote hoeveelheid grond kunt aanbrengen. Nieuwe grond zal laag voor laag worden aangebracht, waarbij we continu monitoren hoe de zetting verloopt. Hierbij maken we gebruik van hulpmiddelen als zakbaken, waterspanningsmeters, peilbuizen en hellingmeetbuizen.

Ondanks al het onderzoek en maatregelen tijdens de uitvoering, houden we er daarom ook rekening mee dat er iets onverwachts en ongewenst kan optreden. Omdat we voortdurend monitoren, hebben we dit snel in de gaten zodat we direct maatregelen kunnen nemen. Treedt er toch schade op? Dan geldt een schadeprotocol.

Wat kan gebeuren tijdens bouwen op slappe grond?

  • Opdrijvend veen

    In maart 2019 zijn we gestart met voorbereidende werkzaamheden voor de dijkversterking: het graven van vaargeulen en de aanleg van loswallen. Bij het graven kunnen stukken veen loslaten en opdrijven. Dit komt vaker voor – bijvoorbeeld na harde storm.   We houden voortdurend in de gaten of veen loskomt. In de periode nadat werkzaamheden zijn uitgevoerd, schouwen we actief langs de kust van het Markermeer en rond de werkgebieden. Zodra we drijvend veen signaleren, ruimen we het op. Veen is veilig en kan geen kwaad. In het zwemseizoen kan aangespoeld veen in de weg liggen bij strandjes. Voor activiteiten op het water zoals varen, adviseren we mensen wel om uit te kijken en ruim om veenbrokken heen te varen.  

  • Bodem van een sloot komt omhoog

Doordat er gewicht (grond) op het veen wordt aangebracht, kan de bodem vervormen. Hierdoor is het mogelijk dat de veenbodem in een naastgelegen sloot omhoog komt. Veelal kunnen de werkzaamheden gewoon voortgezet worden. Mogelijke maatregelen zijn het schonen we de sloot op zodat de watergang zijn functie behoudt wanneer dit nodig is. Of het temporiseren van de werkzaamheden. De opkomende bodem is niet gevaarlijk voor mensen of voor de dijk. Mocht u opkomende bodem signaleren in het gebied, neem dan contact met ons op.

Wat merken bewoners van de werkzaamheden?

De Alliantie probeert de overlast voor de omgeving te beperken door ruim negentig procent van het benodigde materieel en materiaal over het water aan te voeren. Hiervoor zijn vaargeulen en buitendijkse loswallen en werkbanen nodig.

Een loswal is een tijdelijk buitendijks werkgebied, opgebouwd uit lagen zand uit het Markermeer en met stenen bekleding. In het werkgebied komt een aanlegplaats waar tijdens de dijkversterkingswerkzaamheden schepen worden gelost en geladen. Aan sommige loswallen komt een kadeconstructie, bij andere loswallen kan het schip aanmeren tegen een ponton. De loswallen zijn ca. 60 meter diep en 100 meter breed. Een loswal kan echter ook bestaan uit een grondpers (drijvend platform) voor het aanleggen van zand. De Alliantie legt ook buitendijkse transportbanen aan, waarover het materiaal en materieel dat nodig is voor de uitvoering vervoerd kan worden. De kilometers lange transportbanen bouwen wij op uit verschillende zandlagen.

Vaargeulen

Omdat het water in het Markermeer op veel locaties niet diep genoeg is voor de schepen, worden ook vaargeulen gebaggerd in het Markermeer. Via deze vaargeulen met een breedte van 35 meter en diepte van 3,5 meter kunnen de schepen de loswallen bereiken. De geulen worden uitgegraven door een kraan op een werkschip. De vrijgekomen grond wordt met schepen afgevoerd.

Geluid

De werktijden zijn maandag tot en met vrijdag van 7 uur ’s ochtends tot 7 uur ’s avonds. Op enkele locaties, bijvoorbeeld bij de aanleg van de oeverdijk, hebben wij toestemming om tot 23 uur 's avonds zand op te spuiten. Bewoners kunnen geluid horen van de werkzaamheden. We proberen overlast voor bewoners, bedrijven en bezoekers uiteraard zo veel mogelijk te voorkomen. Mocht u toch overlast ervaren, of een vraag hebben over de werkzaamheden, neem dan gerust contact met ons op via dit contactformulier.

Op onderstaand kaartje ziet u waar de vaargeulen, loswallen en werkstroken komen.