Overige vragen

De dijk is een provinciaal monument, mag je daar iets aan veranderen?

De dijk is een provinciaal monument én een waterkering. Aan aanpassingen stelt de provincie strenge eisen. De monumentale waarde van de dijk is een van de aspecten die in het Milieueffectrapport (MER*) zorgvuldig worden afgewogen.

* Een MER brengt de milieugevolgen van een voornemen in beeld, voordat er een besluit wordt genomen. Zo kan de overheid de milieugevolgen bij haar afwegingen betrekken.

Dat de dijkversterking grote ruimtelijke en landschappelijke effecten heeft, staat buiten kijf. Daarom hebben provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en HHNK het 'Kader Ruimtelijke Kwaliteit' (KRK) voor de dijkversterking tussen Hoorn en Amsterdam opgesteld. Dit KRK heeft als doel om de kwaliteiten van het gebied te borgen en ervoor te zorgen dat deze een volwaardige plek krijgen in de planvorming. Het kader beschrijft de ruimtelijke kwaliteit van het gebied en geeft vervolgens richting aan de uitwerking van het projectplan.