De media besteedden afgelopen periode aandacht voor het toepassen van granuliet bij infrastructurele projecten. De aanleiding was het gebruik van granuliet bij het project Over de Maas en uitzendingen van het programma Zembla daarover. Bewoners langs de Markermeerdijken hebben bij ons gevraagd of wij granuliet toepassen bij de versterking van de Markermeerdijken. Dat is niet het geval; wij passen geen granuliet toe bij de dijkversterking.

Welke materiaal passen we wel toe bij de Markermeerdijken?

Voor de buitendijkse werkbanen die we op veel plekken aanleggen om vanaf het water te kunnen werken, gebruiken we zand. Dit zand komt uit een zandput in het Markermeer.

Voor de Versterking van de Markermeerdijken gebruiken we verder zoveel mogelijk gebiedseigen materiaal dat vrijkomt bij de werkzaamheden. Denk aan grond, klei en steenbestortingen. We streven naar zoveel mogelijk hergebruik binnen de werkgrenzen om zo het milieu te sparen en overlast en kosten zoveel als mogelijk te beperken.

Wat is granuliet?

Bij het breken van Noordse zandsteen en Schots graniet (bijvoorbeeld voor het maken van steenslag dat wordt gebruikt in asfalt) blijft een fijn materiaal over. Dit vormt een vaste substantie in klei- of leemvorm. Dit product wordt Noordse leem of granuliet genoemd. Aan het granuliet wordt vaak een chemisch bindmiddel polyacrylamide toegevoegd. Met name dit aspect is onderwerp van gesprek in de media: de effecten op het milieu van dat bindmiddel.

Meer informatie

Voor meer informatie over granuliet en de toepassing ervan bij het project Over de Maas, zie de website van Rijkswaterstaat. https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/2020/02/achtergrondinformatie-bij-zembla-item-over-granuliet.aspx(externe link)