Voor veel ruimtelijke projecten is het wettelijk verplicht de milieueffecten in kaart te brengen in een zogenoemd milieueffectrapport (MER). Op die manier krijgen de effecten van ontwerpvarianten op het milieu (bijvoorbeeld natuur, geluid en landschap) een volwaardige plek in de besluitvorming. Een onafhankelijke Commissie toetst de kwaliteit van de rapportage en brengt daarover een advies uit aan de overheid die over het ruimtelijke plan beslist. Ook voor project Markermeerdijken wordt een MER gemaakt. Deze hoort bij het (ontwerp-) Projectplan Waterwet.

Wat doet de commissie m.e.r.?

De Commissie m.e.r. is een onafhankelijke stichting die adviseert over de inhoud en kwaliteit van milieueffectrapporten. Een milieueffectrapport brengt de milieugevolgen van een plan in beeld voordat de overheid daar een besluit over neemt. De Commissie schrijft zelf geen rapporten en neemt ook geen besluiten. Voor een project wordt een werkgroep samengesteld met daarin professionals met de juiste expertise afkomstig uit de wetenschap, bedrijfsleven en Nederlandse kennisinstituten. Experts worden op persoonlijke titel gevraagd zitting te nemen in een werkgroep.
Kijk voor meer informatie op de website van de commissie m.e.r..

Startnotitie mer

Het opstellen van de startnotitie is de eerste stap in de te doorlopen m.e.r.-procedure. In 2008 is deze opgesteld. Deze documenten zijn te downloaden via de links onderaan op deze pagina.

Tussenadvies

Bij grote projecten is het gebruikelijk om de Commissie m.e.r. te vragen om alvast te adviseren over het concept-MER. Zo kunnen belangrijke punten direct in het MER worden meegenomen. Dit is ook gedaan bij project Markermeerdijken. De Commissie heeft gekeken naar het concept-MER van maart 2017 en daarover in juni een tussenadvies uitgebracht.

De documenten waar de commissie een tussenadvies voor heeft uitgebracht zijn te downloaden via de links onderaan op deze pagina.

Advies

Na publicatie van het ontwerp-Projectplan Waterwet en het MER, stelt de Commissie m.e.r. het definitieve advies op. Daarbij worden de ingediende zienswijzen betrokken.