Beschrijving traject

De module Broeckgouw begint na de eerste bocht voorbij de jachthaven en loopt tot aan de kaap bij het Noordeinde. Op de kruin van de dijk ligt een verhard wandelpad dat intensief wordt gebruikt. Aan de binnenzijde van de dijk bevinden zich vier woningen. Achter deze woningen landinwaarts wordt de woonwijk Broeckgouw ontwikkeld. Op de binnenberm van de dijk ligt een weg die gebruikt wordt door auto’s en fietsers. De dijk kronkelt karakteristiek door het landschap en maakt ongeveer halverwege dit traject een scherpe knik, dit is een van de twee kapen. In de bochten van de dijk is de weg rechtgetrokken, waardoor kleine inhammen zijn ontstaan waar (dagjes) mensen hun auto parkeren. In het zuidelijk deel ligt binnendijks een verlandde braak die onderdeel uitmaakt van het provinciale monument. De verlandde braak is een restant van de 'Crap Hoofs Braeck ', die reeds voorkomt op de kaart van 1680. Wat verder zuidwaarts is op de genoemde kaart nog een waal ingetekend, de 'Heeren Braeck'. In dit deel van het traject ligt het gemaal Volendam (ook wel gemaal Zuidpolder genoemd). De gehele dijk is provinciaal monument. Ten zuiden van het gemaal Volendam bevindt zich een industrieterrein.

Oplossing

De oplossing die is opgenomen in het Projectplan Waterwet, is een binnenwaartse berm met een kruinverhoging. De bestaande dijk blijft zo veel mogelijk intact en de binnendijkse waardevolle bebouwing wordt niet geraakt. In deze module staan drie woningen dicht bij de dijk, waar mogelijk lokaal maatwerk moet worden toegepast. Voor de dijk ten zuiden van gemaal Volendam is een buitenwaartse asverschuiving opgenomen. De kruin van de huidige dijk wordt afgegraven.

Ligging fiets/wandelverbinding

De doorgaande fietsverbinding is tot aan het gemaal onderdeel van de weg. Na het gemaal komt de fietsverbinding op de kruin van de dijk te liggen. Het verharde wandelpad blijft op de kruin aanwezig. De weg ligt op de binnenberm, inclusief fietsstroken. Tevens is hier de afspraak dat de weg mee schuift met de buitenwaartse asverschuiving van de nieuwe dijk.