4. De Kogen (afgerond)

Beschrijving traject

Ten noorden van de Bedijkte Waal ligt aan de binnenzijde van de dijk een aantal percelen. Deze zijn in gebruik als landbouwgrond. Buitendijks grenst de dijk direct aan het Markermeer en daarmee ook aan het Natura-2000 gebied Markermeer & IJmeer. De huidige dijk maakt onderdeel uit van de Westfriese Omringdijk, de gehele dijk is provinciaal monument.

De dijk heeft hier een sterke kromming, een zogenaamde kaap. Binnendijks ligt Bedijkte Waal, een waterplas als gevolg van een oude dijkdoorbraak. Dit is een niet-beschermd natuurgebied en een aardkundig waardevol gebied. Buitendijks grenst de teen van de dijk direct aan het Markermeer. Bovenop de dijk is een uitzichtpunt met een monument uit 1975, ter nagedachtenis aan de dijkdoorbraak van 1675. De dijk is aan de buitenkant bekleed met Noordse Steen.

Ten zuiden van de Bedijkte Waal ligt de dijk verder landinwaarts. Buitendijks ligt het voorland 'de Rietkoog', wat onderdeel is van het Natuur Netwerk Nederland. De percelen aan de binnenzijde van de dijk zijn in gebruik als landbouwgrond. De Westfriese Omringdijk raakt ten noorden van Schardam aan de Schardammer Keukendijk (onderdeel van de Noorder IJ- en Zeedijken) en buigt met een scherpe knik het binnenland in. Ter plaatse van het voorland is geen steenbekleding aanwezig.

Duiker de Rietkoog is in 2022 vervangen door een nieuwe duiker met een in- en uitstroomconstructie en een inspectieschacht.

In de Schardammer Keukendijk is in 2017 gemaal C. Mantel gerealiseerd. Aan de binnenzijde loopt parallel aan de dijk een uitwateringskanaal en staan twee gebouwen. Om het uitstromingskanaal van gemaal C. Mantel wordt een wandelpad aangelegd inclusief een passage over het water.

De Hornsluis watert via een kanaal in het voorland uit op het Markermeer. Ten zuiden van deze sluis ligt binnendijks een aantal gebouwen. Buitendijks ligt een voorland ‘Floriskoog’.

Oplossing

In het Projectplan Waterwet is als oplossing ter hoogte van de Bedijkte Waal een buitenwaartse asverschuiving inclusief een constructieve versterking opgenomen. Het traject ten zuiden van de Bedijkte Waal en de bocht waar de Westfriese Omringdijk het binnenland in gaat wordt binnenwaarts versterkt. Vanaf de bocht van de Westfriese Omringdijk tot aan de Hornsluis is gekozen voor een buitenwaartse versterking. Bij de bouw van het gemaal C. Mantel is al geanticipeerd op de buitenwaartse asverschuiving. Ter plaatse van de woning in de bocht komt een maatwerkoplossing. Vanaf de Hornsluis tot dijkpaal 6 is sprake van een kruinverhoging waarbij het tevens mogelijk is om de bekleding aan te passen.

Deze video maakt duidelijk hoe de dijk in module 4 wordt versterkt:

Uitvoering en planning

In oktober 2020 is de Alliantie Markermeerdijken gestart met de dijkversterkingswerkzaamheden. Op 15 december 2023 is de IJsselmeerdijk weer opengesteld voor verkeer. Wilt u op de hoogte blijven van de planning en de werkzaamheden van de dijkversterking? Ga naar deze pagina en download de Markermeerdijkenapp. U kunt de module waar u woont of werkt volgen.

Ligging fiets/wandelverbinding

De huidige weg, inclusief fietsverbinding, blijft gehandhaafd. Op de kruin van de dijk komt een wandelverbinding te liggen. Ter hoogte van dijkpaal 74 tot aan de Hornsluis ligt de wandelverbinding ook op het voorland. Na de Hornsluis buigt de wandelverbinding weer af naar de kruin van de huidige dijk. De doorgaande fietsverbinding blijft op de weg liggen. Tevens is hier de afspraak dat de weg mee schuift met de buitenwaartse asverschuiving van de nieuwe dijk.