Beschrijving traject

Aan de binnenzijde van de dijk ligt lintbebouwing en de historische binnenstad van Hoorn. Dit is een beschermd stadsgezicht. Op de kruin van de dijk ligt een voetpad van asfalt. Aan de voorzijde van de huizen, op de bestaande weg, wordt gefietst. Het uitgaansgebied van Hoorn ligt vlak achter dit traject van de Westerdijk. Het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer ligt ter hoogte van de bebouwde kom ongeveer 80 meter uit de oever, in tegenstelling tot het grootste deel van het Natura 2000-gebied waar de grens aan de oever ligt. De huidige dijk maakt onderdeel uit van de Westfriese Omringdijk, de gehele dijk is provinciaal monument.

Oplossing

De oplossing die is opgenomen in het Projectplan Waterwet, is het aanleggen van een berm aan de buitenzijde van de dijk. De gemeente Hoorn gaat samen met belanghebbenden de inrichtingsontwerpen verder uitwerken. Dan gaat het onder meer over straatmeubilair, verlichting enz. In maart 2015 is een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Hoorn en het hoogheemraadschap ondertekend.

Ligging fiets/wandelverbinding

De gemeente Hoorn wil de Westerdijk tussen Schouwburg Het Park en Visserseiland aantrekkelijker maken door een doorgaande fiets- en wandelverbinding te realiseren op de nieuwe berm. Het bestaande voetpad op de dijk blijft bestaan. Ook aan de buitenzijde van de schouwburg komt een fietsverbinding te liggen, waarna de fietsverbinding afbuigt naar de oeverdijk. Ter hoogte van West buigt het fietspad af de binnenstad in. De gemeente Hoorn gaat samen met belanghebbenden de inrichtingsontwerpen verder uitwerken.