Vragen over samenwerking

Hoe worden bewoners betrokken bij de dijkversterking?

Vanaf 2008 is de omgeving nauw betrokken bij het oplossen van de veiligheidsopgave. In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in contacten met de omgeving. Daarin hebben bewoners ook heel veel tijd en moeite gestoken. En dat is waardevol, want zij hebben unieke gebiedskennis. Net als gemeentes, natuur- en landschapsorganisaties, cultuurorganisaties, recreatieschappen, bedrijven en andere belanghebbenden. Die investering van alle betrokkenen heeft geleid tot 85 informatiebijeenkomsten 40 adviesgroep bijeenkomsten 450 keukentafelgesprekken 35 ontwerpateliers 40 presentaties aan gemeenteraadsleden 60 nieuwsbrieven en meer dan 10 bouwklankbordgroepen.

Tijdens het officiële inspraaktraject (terinzagelegging van het Ontwerp Projectplan Waterwet) heeft de provincie de planproducten ter inzage gelegd en konden belanghebbenden een zienswijze indienen. Na beantwoording en verwerking van de ingekomen zienswijzen was beroep mogelijk bij de Raad van State. In 2020 wordt de uitspraak van de Raad van State verwacht.

Participatie tijdens de uitvoering

Ook in voorbereiding op en tijdens de uitvoering blijft de Alliantie Markermeerdijken in gesprek met belanghebbenden. We informeren over de planning van het werk, de wijze van uitvoering, de te verwachten overlast en de eventuele tijdelijke maatregelen die nodig zijn, bijvoorbeeld voor verkeersveiligheid.

Meedenken

Bewoners en belanghebbenden kunnen meedenken over inrichtingselementen zoals steigers, inritten naar particuliere percelen, trappen, bankjes etc. Ook is men van harte welkom om mee te denken over hoe de overlast beperkt kan worden tijdens de uitvoering. Dit kan via bouwklankbordgroepen. 

Middelen

Keukentafelgesprekken, informatiebijeenkomsten, bouwklankbordgroepen en brieven zetten we onder andere de volgende middelen in om mensen te informeren:
- website;
- (digitale) nieuwsbrieven;
- advertenties in huis-aan-huisbladen;
- informatie- en inloopbijeenkomsten per module;
- het ontvangst- en informatiecentrum in het projectkantoor (EXPO Dijk in Uitvoering);
- informatieborden en bewegwijzering;
- excursies en werkbezoeken tijdens de uitvoering.

De vormen en de mate van participatie zijn vastgelegd in het ‘Projectplan Waterwet’ en in het ‘Plan van aanpak betrekken omgeving bij het ontwerp van de dijkbekleding’. Het ‘Plan van aanpak’ is de uitwerking van een motie die is aangenomen door Provinciale Staten met de titel 'Betrek betrokken inwoners Markermeerdijken'(Ingekomen stuk nummer 10).

Bouwklankbordgroepen

Bewoners, ondernemers en medewerkers van de Alliantie zijn in januari 2019 gestart met bouwklankbordgroepen. Doel van de bouwklankbordgroepen is samen bekijken hoe de overlast beperkt kan worden en hoe de uitvoering zo soepel mogelijk kan verlopen. Voor alle 15 locaties (modules) van de dijkversterking is een bouwklankbordgroep samengesteld. De bouwklankbordgroepen komen in principe elke drie maanden bijeen. 

Dijkenpanel

Via het dijkenpanel halen we inbreng op uit de omgeving en is een manier voor mensen om mee te denken en te praten met een van de grootste dijkversterkingen van Nederland. Mensen die tussen Hoorn en Durgerdam of in het achterland wonen (omgeving van Zaandam of Purmerend) kunnen zich hier aanmelden en krijgen dan een of meerdere keren per jaar een vragenlijst voorgelegd over het project. Het invullen ervan duurt ongeveer tien minuten.

Wat is de rol van de provincie?

Provincie Noord-Holland is op meerdere manieren betrokken bij de versterking van de Markermeerdijken. De provincie zet zich in voor recreatieve routenetwerken (fiets- en wandelpaden), natuurgebieden, landschapselementen en watersport. De dijkversterking biedt de kans om provinciaal beleid te realiseren, zoals extra mogelijkheden voor natuur en recreatie of door de dijkversterking samen te laten gaan met extra inrichtingsmaatregelen. Daarom maakt de provincie zich sterk voor een integrale dijkversterking met ‘ruimtelijke kwaliteit’. Waarbij de dijk als cultuurhistorisch- en landschappelijk belangrijk element zoveel mogelijk blijft behouden.

De wettelijke rol van de provincie is ‘bevoegd gezag’, dat wil zeggen dat Gedeputeerde Staten het definitieve dijkversterkingsplan goedkeuren. Dat is eind 2018 gebeurd. De provincie heeft het dijkversterkingsplan getoetst op ruimtelijke kwaliteit, ruimtelijke inpasbaarheid, vergunbaarheid en maatschappelijk draagvlak voor de gekozen ontwerpoplossingen. Ook is de provincie vergunningverlener (voor de omgevingsvergunning en natuurbeschermingswetvergunning) en ze coördineert alle benodigde vergunningen en de tervisielegging ervan. Daarnaast is de dijk aangewezen als provinciaal monument.

Alle stukken over de versterking van de Markermeerdijken zijn digitaal in te zien via de website van de provincie.

Wat is de rol van de gemeenten?

Gemeenten zijn nauw betrokken bij de planvorming. Ze adviseren de provincie. Het verlenen van de vergunningen wordt gecoördineerd door de provincie en de gemeenten worden hierbij geconsulteerd.

Wat is de rol van het Dijkenpanel?

Het dijkenpanel bestaat uit bewoners en ondernemers uit dorpen en steden langs de dijk en uit het achterland. Zij zijn een belangrijke graadmeter tijdens de uitvoering voor de Alliantie. Meerdere keren per jaar monitoren we hoe zij de uitvoering ervaren.

Aanmelden

Mensen die tussen Hoorn en Durgerdam of in het achterland wonen (omgeving van Zaandam of Purmerend), en het interessant vinden om mee te denken in een van de grootste dijkversterkingen van Nederland kunnen zich voor het Dijkenpanel aanmelden. Zij kunnen een of meerdere keren per jaar een vragenlijst voorgelegd krijgen. Het invullen ervan duurt ongeveer tien minuten.