Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben de plannen voor de versterking van de Markermeerdijken goedgekeurd en ter inzage gelegd.

Het goedkeuringsbesluit, het projectplan, de Nota van Beantwoording zienswijzen, het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage en alle uitvoeringsbesluiten lagen van 14 november tot en met 27 december 2018 ter inzage voor beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Alle stukken zijn digitaal in te zien via de website van de provincie