Wanneer start het werk?

Home > Markermeerdijken > Waarom versterken? > Wanneer start het werk?

Wanneer start het werk?

Tot de uitspraak in de bodemprocedure worden alleen voorbereidende en omkeerbare werkzaamheden uitgevoerd.

Begin maart 2019 is de Alliantie gestart met het baggeren van vaargeulen en de aanleg van buitendijkse loswallen. Het materiaal dat nodig is voor de uitvoering wordt straks namelijk zoveel mogelijk met schepen vanaf het water aangevoerd, om de overlast voor de omgeving te beperken. Daar zijn vaargeulen en loswallen voor nodig. Een van de eerste werkzaamheden die vanaf het water worden uitgevoerd is het opspuiten van de oeverdijk in de modules 2 (Stadsstrand Hoorn) en 3 (Grote Waal en De Hulk). Hiermee wordt in september gestart. Tot de uitspraak in de bodemprocedure blijft de Markermeerdijk grotendeels ongemoeid.

De Alliantie Markermeerdijken is ook op andere fronten druk bezig met voorbereidende werkzaamheden en onderzoek. Op deze pagina kunt u nauwgezet volgen waar de Alliantie op dit moment aan het werk is.

Het projectplan
De verschillende versterkingsoplossingen per locatie zijn opgenomen in het  Projectplan Waterwet, dat in 2018 vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Het Projectplan Waterwet is in te zien op de website van de provincie Noord-Holland. In dit plan beschrijven we hoe we samen met betrokken partijen de plannen hebben gemaakt en hoe we omgaan met diverse belangen. Want versterken is maatwerk. De dijk is namelijk overal anders. En daar houden we rekening mee.

Uitvoering van de dijkversterking
De Alliantie begint met de uitvoering zodra het hiervoor groen licht heeft gekregen. Afhankelijk van de gekozen oplossingen, duren de werkzaamheden enkele jaren.