Schade of klachten

Home > Markermeerdijken > Voorbereiding > Schade of klachten

Schade of klachten

Schade

Ondervindt u schade van de werkzaamheden? Uiteraard vinden wij dat erg vervelend. Daarom vragen wij u dit bij ons te melden. Zodat we samen een oplossing kunnen zoeken.

Ondervindt u schade doordat het hoogheemraadschap onrechtmatig heeft gehandeld (iets verkeerd heeft gedaan), meldt u dit dan door gebruik te maken van het online formulier Schade melden:

Schade melden

Kunt u geen gebruik maken van het online formulier Schade melden? Dan kunt u een schademelding doen per brief. Het adres is Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

Er kan ook sprake zijn van schade doordat u overlast, hinder of nadeel ondervindt door rechtmatige werkzaamheden van het hoogheemraadschap (dijkversterking, wegwerkzaamheden, e.d.). We proberen overlast voor bewoners, bedrijven en bezoekers uiteraard zo veel mogelijk te voorkomen. Dat doen we door voorzorgsmaatregelen te treffen en zeer zorgvuldig te werken. Ondervindt u overmatige overlast door werkzaamheden van het hoogheemraadschap, meldt u dit dan zo spoedig mogelijk bij het hoogheemraadschap. De betreffende projectleider zal dan kijken of de overlast kan worden verminderd of voorkomen. Kan de overlast niet worden voorkomen en is het nadeel dat  u ondervindt onevenredig groot, dan kunt u soms aanspraak maken op een vergoeding (nadeelcompensatie). De regels die hiervoor gelden staan in de Verordening nadeelcompensatie van het hoogheemraadschap.

Bent u van mening dat uw nadeel dient te worden gecompenseerd, dien dan een schriftelijk verzoek in. In uw verzoek vermeldt u dat het gaat om nadeelcompensatie en geeft u in ieder geval de volgende zaken aan:

  • Het besluit of de werkzaamheden waardoor de schade is ontstaan;
  • Een aanduiding van de locatie waar de schade is ontstaan;
  • Een toelichting op het ontstaan van de schade;
  • Een opgave van de aard en de omvang van de schade;
  • Een nadere specificatie van het bedrag van de schade (met bewijsmiddelen).

Het verzoek om nadeelcompensatie kan worden ingediend op het adres Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard, t.a.v. het cluster Juridische Zaken.
Meer informatie over nadeelcompensatie vindt u in de brochure nadeelcompensatie onderaan op deze pagina.

Indienen van een klacht

Voor het indienen van een klacht vindt u meer informatie op de volgende pagina: klachten