Modules

Home > Markermeerdijken > Modules

Modules

De komende jaren versterkt de Alliantie de Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam. In het menu aan de linkerkant van deze pagina kunt u per module lezen hoe er versterkt gaat worden.

Waar zijn we nu bezig?

Hieronder vindt u informatie over waar en wanneer er de komende weken gewerkt wordt:

Week 38: (16-20 september):

Vaargeulen en loswallen:

  • Baggeren vaargeul 5 (module 10, Noordeinde Volendam)
  • Aanbrengen verticale drainage loswal 10 (module 15, Uitdammerdijk)
  • Uitvoeren grondonderzoek loswallocaties 3, 5 en 8

Laatste avond dijkbekleding

De laatste bijeenkomst over dijkbekleding is maandagavond 16 september van 19.00 tot 21.00 uur in ons projectkantoor. Deze avond is bedoeld voor deelgebied Midden (Etersheim-Volendam), maar ook bewoners uit de deelgebieden Noord en Zuid zijn welkom aan de Hoogedijk 1D. Uw voorkeur voor de dijkbekleding kunt u doorgeven tot en met woensdag 18 september.

Bodemonderzoek bij inritten

In september/oktober wordt bodemonderzoek uitgevoerd bij inritten en puinverhardingen in de deelgebieden midden en zuid. Inzicht in de kwaliteit van de bodem onder de inritten en puinverhardingen is noodzakelijk om de verwerking van het vrijkomende materiaal vast te stellen. Onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van een minigraver en handboor. Na de werkzaamheden wordt de verharding weer hersteld.

Opgraving bij Etersheim

Op 26 augustus is de Alliantie gestart met archeologisch onderzoek in het voorland bij Etersheim. De opgraving duurt enkele weken. De archeologen van Archeologie West-Friesland graven gefaseerd een achttal sleuven met een breedte van ongeveer zes meter, een lengte van ongeveer 20 meter en een halve meter diep. De eerste vondsten zijn inmiddels gedaan.

Week 39 (23-27 september):

Vaargeulen en loswallen

  • Loswal 10 (module 15, Uitdammerdijk). Aanbrengen verticale drainage vanaf een ponton.
  • Module 13 (De Nes en Opperwoud): aanmeerlocatie voor crewboot realiseren.

Archeologisch onderzoek

In module 15 (Uitdammerdijk) starten archeologen van de gemeente Amsterdam in opdracht van de Alliantie deze week met het graven van vier proefsleuven. De werkzaamheden gebeuren binnendijks. Het archeologisch onderzoek moet uitwijzen of op deze plekken vroeger woningen hebben gestaan.

Op 26 augustus is de Alliantie gestart met archeologisch onderzoek in het voorland bij Etersheim. De opgraving duurt enkele weken. De archeologen van Archeologie West-Friesland graven gefaseerd een achttal sleuven met een breedte van ongeveer zes meter, een lengte van ongeveer 20 meter en een halve meter diep. De eerste vondsten zijn inmiddels gedaan.

Bodemonderzoek bij inritten

In september/oktober wordt bodemonderzoek uitgevoerd bij inritten en puinverhardingen in de deelgebieden midden en zuid. Inzicht in de kwaliteit van de bodem onder de inritten en puinverhardingen is noodzakelijk om de verwerking van het vrijkomende materiaal vast te stellen. Onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van een minigraver en handboor. Na de werkzaamheden wordt de verharding weer hersteld.

Informatieavonden, nieuwsbrief

De Alliantie Markermeerdijken start medio september met de aanleg van de oeverdijk in de modules 2 (Strand Hoorn) en 3 (Grote Waal en De Hulk). In het najaar gaan we aan het werk in module 15 (Uitdammerdijk). Lees op onze nieuwspagina de verslagen van deze bijeenkomsten.

Lees het laatste nieuws over het project in de digitale nieuwsbrief. Met deze maand nieuws over de start van de werkzaamheden, informatieve films over de dijkversterking, dijkbekleding en archeologisch onderzoek in Etersheim. Lees hier de digitale nieuwsbrief van september.

Tweemaal per jaar krijgen alle mensen die langs de dijk wonen een nieuwsbrief in de bus. De pdf-versie van de Nieuwsbrief Versterking Markermeerdijken leest u hier.

Visualisatie vaargeulen en loswallen

Download een groter exemplaar van de visualisatie