Hoorn binnenstad

Home > Markermeerdijken > Locaties > Hoorn binnenstad

Hoorn binnenstad

Beschrijving traject

Aan de binnenzijde van de dijk ligt lintbebouwing en de historische binnenstad van Hoorn. Dit is een beschermd stadsgezicht. Het beeld aan de binnenzijde van de dijk bestaat uit twee delen. Eén gedeelte met diverse parkeervoorzieningen direct aan de dijk. Dit is de locatie waar de oude schouwburg stond. Het andere gedeelte (tegen de nieuwe schouwburg aan) betreft een rij huizen waarvan de tuinen direct aan de dijk grenzen (Westerdijk). Op de kruin van de dijk ligt een voetpad van asfalt. Aan de voorzijde van de huizen, op de bestaande weg, wordt gefietst. Het uitgaansgebied van Hoorn ligt vlak achter dit traject van de Westerdijk. Het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer ligt ter hoogte van de bebouwde kom ongeveer 80 meter uit de oever, in tegenstelling tot het grootste deel van het Natura 2000-gebied waar de grens aan de oever ligt. De huidige dijk maakt onderdeel uit van de Westfriese Omringdijk, de gehele dijk is provinciaal monument.

Oplossing

De oplossing die is opgenomen in het ontwerp-Projectplan Waterwet, is een buitenwaartse versterking met een berm aan de buitenzijde waardoor een kruinverhoging aan de huidige dijk tot een minimum wordt beperkt. De gemeente Hoorn gaat samen met belanghebbenden de inrichtingsontwerpen verder uitwerken. Dan gaat het onder meer over straatmeubilair, verlichting enz. In maart 2015 is een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Hoorn en het hoogheemraadschap ondertekend.

Ligging fiets/wandelverbinding

De gemeente Hoorn wil de Westerdijk tussen Schouwburg Het Park en Visserseiland aantrekkelijker maken door een doorgaande fiets- en wandelverbinding te realiseren op de nieuwe berm. Het bestaande voetpad op de dijk blijft bestaan. Ook aan de buitenzijde van de schouwburg komt een fietsverbinding te liggen, waarna de fietsverbinding afbuigt naar de oeverdijk. Ter hoogte van West buigt het fietspad af de binnenstad in. De gemeente Hoorn gaat samen met belanghebbenden de inrichtingsontwerpen verder uitwerken.

De ontwerpplannen voor de dijkversterking zijn inmiddels vastgesteld. Van 14 december tot en met 24 januari liggen deze ter inzage.