Dijkbekleding

Home > Markermeerdijken > Voorbereiding > Dijkbekleding

Dijkbekleding

Hoe de dijk er na de versterking uitziet, wordt medebepaald door de bekleding. Een deel van de historische steenbekleding blijft op zijn plaats, een deel wordt hergebruikt langs de dijk. Er is daarnaast ook nieuwe steenbekleding nodig om de dijk de komende vijftig jaar veilig te houden. Er zijn nog diverse keuzes te maken en daar betrekken wij de omgeving graag bij.
Afbeelding nieuwe steenbekleding. Foto onder: Basalton met toplaag. Foto boven: Ronaton met mineralen toplaag.

Welke keuzes zijn er?
Voor de nog te maken keuzes in de steenbekleding maken we onderscheid in twee categorieën: 

  • Nieuwe steenbekleding, geldend voor de gehele dijk van Hoorn tot aan Amsterdam; 
  • Hergebruik van historische steenbekleding (Noordse stenen en basalt), op een aantal specifiek aangewezen trajecten (‘gele zones’) binnen de dijkversterking. 

Nieuwe steenbekleding 
Nieuwe steenbekleding wordt langs de gehele dijk toegepast waar dat vereist is voor de waterveiligheid. Voor de keuze van de steenbekleding wordt rekening gehouden met: 

  • Technische eisen vanuit waterveiligheid (ondergrond, inspecteerbaarheid, toegankelijkheid en uitvoerbaarheid); 
  • Ruimtelijke kwaliteit. 

Dit leidt tot twee mogelijke basis-stenen: Basalton en Ronaton. Begin september richten we bij het projectkantoor in Katwoude proefvakken in met beide typen steenbekleding, elk voorzien van een toplaag die bepalend is voor de uitstraling.  

Hergebruik historische steenbekleding 
De historische steenbekleding hergebruiken we op twee manieren: 

  • Drie locaties (kapen) worden bekleed met Noordse stenen;  
  • Op acht zones wordt historische steenbekleding hergebruikt in combinatie met nieuwe steenbekleding.

De locatie van de kapen en de zones staan op de kaarten onderaan op deze pagina (kaart dijkbekleding - wat komt waar).

Uw mening telt 
Van 9 tot en met 18 september konden mensen hun voorkeur doorgeven voor de nieuwe steenbekleding en het hergebruik van de historische steenbekleding in de ‘gele zones’. Uiteindelijk nemen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Provincie Noord-Holland samen een beslissing. De voorkeursstemmen wegen hierbij zwaar. 

Wanneer worden keuzes gemaakt?
Medio oktober 2019 verwachten we aan u terug te kunnen koppelen welke keuzes zijn gemaakt ten aanzien van de dijkbekleding.  Heeft u in de tussentijd vragen, neem dan contact met ons op.

Techniek achter de dijkbekleding

Op 25 juni gaf dijkenexpert Marinus Aalberts een presentatie over de eisen die aan dijkbekleding worden gesteld en de techniek erachter. Zie onderstaand filmpje: