Dijkbekleding

Home > Markermeerdijken > Voorbereiding > Dijkbekleding

Dijkbekleding

Hoe de dijk er na de dijkversterking uit komt te zien, wordt medebepaald door de bekleding.

Een deel van de historische steenbekleding blijft op zijn plaats, een deel wordt hergebruikt op een andere plek langs de dijk. Er is daarnaast ook nieuwe steenbekleding nodig om de dijk de komende vijftig jaar veilig te houden. Er zijn hierin nog diverse keuzes te maken en daar betrekken wij de omgeving graag bij.

Voor de nog te maken keuzes in de steenbekleding maken we onderscheid in twee categorieën: 

 • Nieuwe steenbekleding, geldend voor de gehele dijk van Hoorn tot aan Amsterdam; 
 • Hergebruik van historische steenbekleding (Noordse stenen en basalt), op een aantal specifiek aangewezen trajecten (‘gele zones’) binnen de dijkversterking. 

Nieuwe steenbekleding 
Nieuwe steenbekleding wordt langs de gehele dijk toegepast waar dat vereist is voor de waterveiligheid. Voor de keuze van de steenbekleding wordt rekening gehouden met: 

 • Technische eisen vanuit waterveiligheid (ondergrond, inspecteerbaarheid, toegankelijkheid en uitvoerbaarheid); 
 • Ruimtelijke kwaliteit. 

Dit leidt tot twee mogelijke basis-stenen: Basalton en Ronaton. Begin september richten we bij het projectkantoor in Katwoude proefvakken in met beide typen steenbekleding, elk voorzien van een toplaag die bepalend is voor de uitstraling.  

Hergebruik historische steenbekleding 
De historische steenbekleding hergebruiken we op twee manieren: 

 • Drie locaties (kapen) worden bekleed met Noordse stenen;  
 • Op acht zones wordt historische steenbekleding hergebruikt in combinatie met nieuwe steenbekleding.

De locatie van de kapen en de zones staan op de kaarten onderaan op deze pagina (kaart dijkbekleding - wat komt waar).

Bijeenkomsten
We organiseren verschillende bijeenkomsten over dit onderwerp:

 • De centrale informatieavond was op dinsdag 25 juni in het Van der Valk Hotel in Volendam. Op deze avond is onder meer toegelicht waar dijkbekleding aan moet voldoen en welke typen (nieuwe) dijkbekleding er zijn. Een terugblik op deze centrale informatiebijeenkomst staat in de digitale nieuwsbrief van juli.
 • Vervolgbijeenkomsten per deelgebied in september. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we dieper in op de mogelijke keuzes voor nieuwe steenbekleding en welke mogelijkheden er specifiek in dat deelgebied zijn voor het gebruik van historische steenbekleding. Data voor deze bijeenkomsten:
  • Deelgebied Noord (Hoorn-Schardam) op 12 september, 19.00-21.00 uur
  • Deelgebied Midden (Etersheim-Volendam) op 16 september, 19.00-21.00 uur
  • Deelgebied Zuid (Pieterman-Durgerdam) op 10 september, 19.00-21.00 uur

De bijeenkomsten per deelgebied organiseren we op ons projectkantoor in Katwoude aan de Hoogedijk 1D. In de genoemde tijdsblokken kunt u langskomen wanneer het u uitkomt.

Aanmelden bijeenkomst
U kunt zich voor de bijeenkomsten aanmelden door uiterlijk 6 september een e-mail te sturen naar contact@markermeerdijken.nl o.v.v. ‘dijkbekleding’, met vermelding van uw naam, adres en het deelgebied waarin u woont. Als u niet bij de avond voor uw deelgebied aanwezig kunt zijn, bent u uiteraard bij een van de andere avonden welkom. Houd u er dan rekening mee dat de ‘gele zones’ van een ander deelgebied centraal staan.  

Uw mening telt 
We nodigen u van harte uit om uw voorkeur door te geven voor de nieuwe steenbekleding en het hergebruik van de historische steenbekleding in de ‘gele zones’. Uiteindelijk nemen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Provincie Noord-Holland samen een beslissing. De voorkeursstemmen wegen hierbij zwaar. 

Hoe geeft u uw voorkeur door? 
In de periode van 9 tot en met 18 september kunt u uw voorkeur digitaal doorgeven. Op deze webpagina komt een link beschikbaar naar een online formulier.

Wanneer worden keuzes gemaakt?
Medio oktober 2019 verwachten we aan u terug te kunnen koppelen welke keuzes zijn gemaakt ten aanzien van de dijkbekleding.  

Heeft u in de tussentijd vragen, neem dan contact met ons op.