Bouwkundig onderzoek

Home > Markermeerdijken > Voorbereiding > Bouwkundig onderzoek

Bouwkundig onderzoek

Werkzaamheden die nodig zijn om de Markermeerdijk te versterken, kunnen van invloed zijn op de woningen en andere gebouwen in de buurt. Daarom voert Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) een bouwkundig onderzoek uit. Dat betekent dat we van alle bebouwing in, op en langs de dijk een aantal zaken vaststellen, zodat we eventuele invloeden van de werkzaamheden kunnen bepalen. Daarbij kunt u denken aan trillingen, verzakkingen, dalingen en stijgingen van de grondwaterstand. Mochten hierin, als gevolg van de dijkversterking, veranderingen ontstaan, dan treft het hoogheemraadschap maatregelen.

Hoe gaan we te werk?

Om de invloed van de werkzaamheden te kunnen vaststellen, treffen we voorafgaand aan de werkzaamheden een aantal maatregelen, te weten:

• Het aanbrengen van meetbouten op woningen en gebouwen:
Op alle bebouwing op en langs de dijk boort de uitvoerende partij Fugro één of meerdere kleine meetbouten in de gevels. Op regelmatige tijden bepaalt een landmeter de positie van de bout. Zo kunnen we eventuele veranderingen meten van de bebouwing.

• Het meten van de grondwaterstanden door het plaatsen van peilbuizen
Een dijkversterking kan invloed hebben op de grondwaterstand. Om dit te meten plaatsen we peilbuizen op een aantal locaties in de dijk en soms ook op particuliere percelen. Het hoogheemraadschap werkt maatregelen uit om het effect op de grondwaterstand zo beperkt mogelijk te houden. Hierbij houden we rekening met de normale schommelingen in de grondwaterstand dankzij de wisseling van de seizoenen.

• Het meten van trillingen
Met trillingsmetingen bepalen we de mate van trillingen van het huidige verkeer. Deze metingen doen we met een meetkast op een gevel die gedurende één week dag en nacht opnamen maakt. Een andere manier van meten is het opnemen van  trillingen langs de weg. Hierbij is een medewerker van Fugro aanwezig om een relatie te leggen tussen het trillingsniveau en een passerend voertuig. Zo kunnen we straks precies vaststellen welk trillingen er nu al zijn en welke trillingen veroorzaakt worden door de werkzaamheden.

• De bouwkundige staat opnemen
Vlak voor aanvang van de dijkversterking voert het hoogheemraadschap een volledige bouwkundige opname uit, waarbij de bouwkundige staat van de huizen wordt vastgesteld.

Schade

Ook tijdens en na de versterking stellen we de invloed van de versterking op de bebouwing vast. We werken uiteraard zo zorgvuldig mogelijk om schade te voorkomen. Ontstaat er onverhoopt toch schade aan bebouwing in, op of langs de dijk? Dan kunnen gedupeerden deze schade verhalen op basis van het bouwkundig onderzoek. Klik hier om een schademelding te doen.