Volgende stap naar waterveiligheid

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Volgende stap naar waterveiligheid

Volgende stap naar waterveiligheid

RSS
Dit item is verlopen op 12-07-2019.

Dinsdag 11 juli besprak het dagelijks bestuur van HHNK het ontwerp projectplan voor de versterking van de Markermeerdijken. Belangrijke elementen in de bespreking betroffen Hoorn, Scharwoude, Zeevang, Uitdam en Durgerdam. Het bestuur concludeerde dat door de inspanning van velen er nu een plan ligt dat door HHNK aan de provincie Noord-Holland kan worden aangeboden.

Met de kennis die de afgelopen jaren is opgedaan en door diverse innovaties is de Alliantie Markermeerdijken erin geslaagd een dijkontwerp te maken dat ten opzichte van het eerdere ontwerpen vele malen slanker is dan de eerder gepresenteerde ontwerpen. Samen met de omgeving en medeoverheden is dit samengebracht in één integraal ontwerp dat recht doet aan wensen en eisen ten aanzien van recreatie, natuur en cultuurhistorie. Hiermee is de mogelijkheid ontstaan om extra ruimtelijke kwaliteit toe te voegen. In het integrale ontwerp zijn twee concrete plannen opgenomen, te weten het stadstrand Hoorn en een doorlopende fietswandelverbinding. Portefeuillehouder Kees Stam: "Er ligt nu een toekomstbestendig ontwerp dat een nieuw hoofdstuk toevoegt aan 'het verhaal van de dijk'. Hiermee brengen we de waterveiligheid van één miljoen inwoners en van het economische hart van Noord-Holland achter de Markermeerdijken op orde."

Waardering voor betrokkenheid

Het bestuur waardeert de inzet en betrokkenheid van bewoners, bestuurders, experts, deltacommissaris en medewerkers van de betrokken organisaties bij de Markermeerdijken. Bewoners en HHNK wisselden van gedachten tijdens honderden keukentafelgesprekken, tientallen informatiebijeenkomsten, ruim veertig adviesgroep-bijeenkomsten en twintig ontwerpateliers.

Vervolgprocedure

Op verzoek van de Alliantie Markermeerdijken en met instemming van de provincie, bracht de Commissie voor de Milieueffectrapportage onlangs een tussenrapportage uit. De Alliantie en opdrachtgever HHNK wilden graag weten op welke punten er in de ogen van deze onafhankelijke commissie nog verbeterpunten waren. Aan de hand van deze opmerkingen zullen de Alliantie en het hoogheemraadschap verbeteringen aanbrengen in de planproducten, waarna deze worden aangeboden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (bevoegd gezag) om de vergunningprocedure te starten. Daarna kan de tervisielegging, naar verwachting eind 2017, plaatsvinden. De uitvoering van de dijkversterking start dan vervolgens medio 2018. Voor Durgerdam kunnen de plannen naar waarschijnlijk in de tweede helft van 2018 apart ter visie gelegd worden, waardoor de versterking in 2019 kan starten.