Update Uitdammerdijk en Durgerdam

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Update Uitdammerdijk en Durgerdam

Update Uitdammerdijk en Durgerdam

RSS
Dit item is verlopen op 12-07-2019.

De Uitdammerdijk wordt versterkt met een gecombineerde binnen- en buitenwaartse versterking. Voor Durgerdam worden door de Alliantie Markermeerdijken drie oplossingen nader onderzocht voordat er een keuze wordt gemaakt. Tijdens twee bijeenkomsten op dinsdagavond 13 september werd dit met bewoners en belanghebbenden besproken.

In juli presenteerde de Alliantie Markermeerdijken twee opties om de Uitdammerdijk en Durgerdammerdijk te versterken. Voor de Uitdammerdijk een gecombineerde binnen- en buitenwaartse versterking en een dijk buitenom. Voor Durgerdam een buitenwaartse versterking en een dijk buitenom. Sinds juli zijn inloopbijeenkomsten georganiseerd en gesprekken geweest met vertegenwoordigers van belanghebbenden om reacties op te halen. Ondertussen zijn de oplossingsvarianten verder onderzocht en uitgewerkt. Voor de Uitdammerdijk heeft de Alliantie gekozen voor een gecombineerde binnen- en buitenwaartse versterking. Voor Durgerdam wordt deze periode samen met belanghebbenden een verdiepingsslag gemaakt naar voorliggende varianten.

Uitdammerdijk

Voor de Uitdammerdijk zijn verschillende versterkingsoplossingen uitvoerig onderzocht en met belanghebbenden besproken, waaronder de gecombineerde binnen- en buitenwaartse asverschuiving en de dijk buitenom. Er is gekozen voor een gecombineerde binnen- en buitenwaartse versterking waarbij de huidige dijk, een provinciaal monument, niet afgegraven hoeft te worden. Tijdens de avond zijn de maximale contouren van de versterking gepresenteerd. In vervolg ontwerpslagen wordt het ontwerp verder verfijnd en geoptimaliseerd. De keuze voor deze oplossing was niet makkelijk. De gecombineerde variant had duidelijk de voorkeur van bewoners, maar dat was niet de enige afweging. De dijk buitenom had als voordeel dat de monumentale dijk ongemoeid zou blijven en bood kansen voor natuur. Voor die elementen is nu extra aandacht bij de gecombineerde versterking.

Durgerdam

Voor Durgerdam is nog geen keuze voor een versterkingsoplossing gemaakt. De oplossing voor Durgerdam is inhoudelijk complex. Onder meer vanwege de toevoeging van het zuidoostelijk deel van Durgerdam aan de versterkingsopgave (Westeind), de haven bij Oosteind en de natuurwaarden bij deze locatie spelen een rol. Daarnaast lopen ook de wensen van belanghebbenden uiteen. Er ligt nog een aantal mogelijke varianten op tafel:

  • Buitenwaartse asverschuiving
  • Dijk buitenom: aanleg van een nieuwe dijk in het Markermeer (verschillende vormen mogelijk)
  • Combinatie: segmentatie in oplossingen voor Westeind, Oosteind en Polder IJdoorn

De Alliantie neemt extra tijd om zich verder te verdiepen in de mogelijke varianten en om deze met de omgeving te bespreken. De varianten worden eerst verder uitgewerkt om een goed beeld van de consequenties te zien alvorens een verantwoorde keuze te kunnen maken. De komende periode organiseert de Alliantie voor Durgerdam ontwerpateliers met belanghebbenden waarbij een verdiepingsslag wordt gemaakt om de varianten verder te onderzoeken. De Alliantie maakt na de verdiepingsslag – uiterlijk medio november - een keuze voor de voorkeursvariant.