Update Durgerdam: terugblik, stand van zaken en planning

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Update Durgerdam: terugblik, stand van zaken en planning

Update Durgerdam: terugblik, stand van zaken en planning

RSS
Dit item is verlopen op 12-07-2019.

Eind november maakt de Alliantie Markermeerdijken een keuze voor de versterkingsoplossing in Durgerdam. Begin december organiseren we een inloopbijeenkomst voor bewoners en belanghebbenden.

Tijdens deze bijeenkomst informeren we bezoekers over de keuze voor de oplossing en hoe we tot deze keuze zijn gekomen. Dit artikel is een weergave van wat er sinds de eerste omgevingsbijeenkomst op 5 juli is gebeurd, de stand van zaken op dit moment en de planning voor de komende periode.

Mogelijke versterkingsoplossingen gepresenteerd
In juli organiseerde de Alliantie een omgevingsbijeenkomst over mogelijke versterkingsoplossingen om de dijk bij Durgerdam weer veilig te maken. Een van de gepresenteerde oplossingen was een nieuwe variant; de dijk buitenom. Na deze bijeenkomst zijn er inloopbijeenkomsten georganiseerd waar bewoners en belanghebbenden met experts in gesprek konden gaan en zich konden buigen over de conceptontwerpen van de oplossingen en de bijbehorende onderzoek-informatie.

Verdiepingsslag met omgeving
Door de toevoeging van het Westeind aan de versterkingsopgave heeft de Alliantie meer tijd genomen om te onderzoeken wat de beste versterkingsoplossing voor Durgerdam zou kunnen zijn en hierbij te kijken naar het dorp als geheel, waardoor we in staat zijn om te komen tot een integrale versterkingsoplossing voor het hele dorp. Daarnaast is het gebied van Durgerdam inhoudelijk complex vanwege verschillende waarden zoals natuurwaarden, landschapswaarde,  archeologische waarde en de cultuurhistorische waarde (beschermd dorpsgezicht en UNESCO Werelgerfgoed).

Op 13 september is tijdens een omgevingsbijeenkomst toegelicht welke mogelijke versterkingsoplossingen nog op tafel liggen en verder worden onderzocht. Dit waren:

  • Buitenwaartse asverschuiving;
  • Dijk buitenom: aanleg van een nieuwe dijk in het Markermeer (verschillende vormen mogelijk);
  • Combinatie: segmentatie in oplossingen voor Westeind, Oosteind en Polder IJdoorn.

Tijdens deze bijeenkomst is gereflecteerd op reacties die de Alliantie in de periode daarvoor heeft ontvangen.

Na deze bijeenkomst zijn we met verschillende partijen een verdiepingsslag gaan maken voor de mogelijke versterkingsoplossingen. In de verdiepingsslag hebben we de verschillende varianten verder onderzocht.

De verdiepingsslag bestond uit drie ateliers met belanghebbenden en verschillende gesprekken met onder andere de dorpsraad, gemeente Amsterdam, Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat. Wat centraal stond in de ateliers:

  • Atelier 1, 15 september: waarden, beleving, functie en gebruik van het gebied in en rond Durgerdam.
  • Atelier 2, 29 september: technische achtergrondinformatie, dieper ingaan op de uitgewerkte versterkingsvarianten en gezamenlijk een aanzet doen om de effecten van die variant in kaart te brengen.
  • Atelier 3, 7 november: meedenken over  hoe de Alliantie de versterkingsvarianten afweegt.

Na de eerste twee ateliers is op 11 oktober een omgevingsbijeenkomst georganiseerd om alle bewoners, belanghebbenden en geïnteresseerden te informeren over de stand van zaken van het proces. Naast postermateriaal van de aspecten ontwerp, natuur, archeologie, cultuurhistorie en landschap zijn tekeningen en 3D modellen getoond van de dijkversterkingsoplossingen om bewoners een beeld te geven hoe de dijk en hun leefomgeving eruit komt te zien bij de verschillende versterkingsoplossingen.

Keuzemoment eind november
Suggesties en verbeteringen van belanghebbenden die in het derde atelier en in verschillende gesprekken met belanghebbenden naar voren zijn gekomen, neemt de Alliantie op dit moment mee in een zorgvuldige afweging met inachtneming van alle visies en belangen. Eind november maakt de Alliantie een keuze voor de principeoplossing bij Durgerdam.

Inloopbijeenkomst begin december
Begin december organiseren we een (inloop)bijeenkomst voor belanghebbenden en belangstellenden. Tijdens deze avond zijn medewerkers van de Alliantie aanwezig om de voorkeursvariant toe te lichten en vragen te beantwoorden. Bewoners en betrokkenen ontvangen een uitnodiging voor deze bijeenkomst met exacte plaats en tijdstip. Uiteraard worden datum, locatie en tijdstip ook via de website kenbaar gemaakt.

Verslagen van de omgevingsbijeenkomsten en tekeningen die tijdens de bijeenkomsten zijn gepresenteerd, vindt u op de pagina van locatie Durgerdam.