Scheepswrakken en oude dijkresten gevonden na onderwateronderzoek

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Scheepswrakken en oude dijkresten gevonden na onderwateronderzoek

Scheepswrakken en oude dijkresten gevonden na onderwateronderzoek

RSS
Dit item is verlopen op 12-07-2019.

Het gebied rond de Markermeerdijken is zowel archeologisch als cultuurhistorisch gezien een rijk gebied. Voorafgaand aan de dijkversterking voeren we zorgvuldig archeologisch onderzoek uit. Niet alleen op het land, maar ook onder water.

Na een literatuuronderzoek in 2014 is in samenwerking met de provincie, gemeenten en lokale archeologische verenigingen een kaart opgesteld met de archeologische verwachtingswaarde in en rond de Markermeerdijken. Op basis van deze kaart is bepaald op welke plaatsen en in welke mate het aannemelijk is dat er archeologische vondsten gedaan worden.

Met behulp van een boot met een sonar en magnetometer is de waterbodem onderzocht. Dit leverde 51 archeologisch mogelijk interessante locaties op.

Wraklocaties en oude dijkresten
Een duikteam van onderwater archeologen heeft deze locaties de afgelopen periode nader onderzocht. Niet alle locaties bleken archeologisch even interessant. Zo zijn er verschillende dumpplaatsen van puin en zelfs afgedankte matrassen aangetroffen. Ongeveer 25 locaties bleken wel de moeite waard. De archeologen vonden onder andere vier wraklocaties, twee gebieden met oude dijkresten bestaande uit palen en zwerfstenen en een gemetselde bakstenen put in een verdronken voorland. 

Archeologie zoveel mogelijk behouden
De komende periode wordt gekeken hoe de dijkversterkingsplannen en de uitvoering zich verhouden tot deze archeologische resten. Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk archeologische resten te ontzien en in de (water)bodem te behouden.

Als de archeologische resten niet in de bodem bewaard kunnen blijven, dan zullen ze nader onderzocht moeten worden. Om het archeologisch onderzoek op een goede manier in het hele dijkversterkingsproces in te passen is in samenspraak met de provincie en de gemeenten een directievoerder archeologie aangesteld bij de Alliantie Markermeerdijken.