Raad van State: procedure en werkzaamheden

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Raad van State: procedure en werkzaamheden

Raad van State: procedure en werkzaamheden

RSS
Dit item is verlopen op 03-01-2020.

Dinsdag 19 februari is bij de Raad van State een zitting geweest waarbij twee verzoeken om een voorlopige voorziening zijn behandeld. Met een voorlopige voorziening kunnen werkzaamheden geschorst worden totdat de bodemprocedure is afgerond. Naar verwachting volgt er binnen twee weken na de zitting uitspraak.

Onderwerp van de zitting
Partijen die de voorlopige voorziening hebben aangevraagd, vragen de rechter om geen toestemming te geven voor uitvoerende werkzaamheden, totdat de bodemprocedure is afgerond (behandelen van de ingediende beroepen).

De provincie Noord-Holland, HHNK, Rijkswaterstaat en de Alliantie (verweerders) willen beginnen met werkzaamheden ter voorbereiding op de dijkversterking. De dijken zijn niet meer goed genoeg om te doen waar ze voor bedoeld zijn: zorgen voor droge voeten van 1,2 miljoen Noord-Hollanders. Dit zijn omkeerbare werkzaamheden zoals het baggeren van vaargeulen en de aanleg van loswallen. Dit zijn dus geen werkzaamheden aan de dijk zelf zoals het ophogen of afgraven. 

Werkzaamheden tot aan de uitspraak
Tijdens de zitting heeft de rechter de partijen vragen gesteld en gevraagd om toelichting. Tot er uitspraak is gedaan, op het verzoek tot Voorlopige Voorziening, voert de Alliantie geen werkzaamheden uit ter voorbereiding op de dijkversterking. Tot na de beroepsprocedure zullen geen onomkeerbare werkzaamheden uitgevoerd worden.

Op dit moment voeren we op verschillende plaatsen onderzoek werkzaamheden uit. Denk aan het plaatsen van peilbuizen, grondonderzoek en de aanleg van proefterpen. Deze werkzaamheden hebben geen betrekking op het projectplan waterwet of de voorlopige voorzieningen.

In het gebied op en rond de dijk vinden regelmatig werkzaamheden plaats in opdracht van derden, die niet gerelateerd zijn aan de dijkversterking. Bijvoorbeeld voor onderhoudswerkzaamheden van kabel- en leidingbedrijven. Zo werkt waterleidingbedrijf PWN op dit moment aan het verwijderen van een waterleiding aan de binnenzijde van de dijk in Etersheim.

Plannen en procedure
Van 14 november tot en met 27 december 2018 lagen de besluiten voor de Versterking Markermeerdijken ter inzage. Gedurende deze periode zijn in totaal acht beroepen ingediend en in het najaar worden deze behandeld bij de Raad van State in Den Haag. Wilt u meer weten over hoe dit proces verloopt bij de Raad van State? Kijk het filmpje op www.raadvanstate.nl