Projectupdate

Projectupdate

RSS
Dit item is verlopen op 12-07-2019.

Wat is er het afgelopen half jaar gebeurd en wat komt eraan? Een korte projectupdate.

Een half jaar geleden lag het dijkversterkingsplan (ofwel het Ontwerp Projectplan Waterwet) ter inzage. Wat is er sindsdien gebeurd en wat staat er op de rol?

Inspraakreacties en advies Commissie m.e.r.

Het afgelopen half jaar stond in het teken van de behandeling van de 142 reacties die binnenkwamen op het dijkversterkingsplan. We hebben extra tijd genomen om alle zienswijzen zorgvuldig te behandelen en te beantwoorden. Ook is gesproken met indieners van zienswijzen. Of de inspraakreacties tot een aanpassing van het plan hebben geleid staat in de Nota van beantwoording zienswijzen. Daarnaast hebben we het advies van de commissie m.e.r. ter harte genomen. Lees meer over het advies van de Commissie m.e.r.

Laatste technische ontwikkelingen leiden tot aantal wijzigingen

De ontwikkelingen staan niet stil. Zo hebben we de laatste actuele technische inzichten van de nieuwe waterveiligheidsnormen in de plannen verwerkt. In het Projectplan staan alle wijzigingen beschreven. Met belanghebbenden die hier direct mee te maken krijgen, zijn persoonlijke afspraken gemaakt om hen hierover bij te praten. Onderaan op deze pagina staat de brief die naar belanghebbenden is gestuurd.

Vooravond bestuurlijke besluitvorming

Procedure bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Op 5 september a.s. wordt het projectplan (inclusief de daarbij behorende Nota beantwoording zienswijzen en het milieueffectrapport) besproken in de Commissie Water & Wegen. De vergaderstukken zijn voorafgaand aan de commissievergadering raadpleegbaar via de vergaderkalender op www.hhnk.nl. Naar verwachting ligt het projectplan op 19 september a.s. ter besluitvorming voor in de vergadering van het College van hoofdingelanden.

Procedure bij Provincie Noord-Holland

Op 24 september a.s. bespreekt de Statencommissie Natuur, Landbouw, Water, en Milieu de verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor de omgevingsvergunning. In de vergadering van 8 oktober a.s. besluiten Provinciale Staten over het afgeven van de vvgb. Naar verwachting besluiten Gedeputeerde Staten eind oktober over goedkeuring van het projectplan, het verlenen van de omgevingsvergunning en het verlenen van de vergunning en ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming.