Plannen gewijzigd in procedure gebracht

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Plannen gewijzigd in procedure gebracht

Plannen gewijzigd in procedure gebracht

RSS
Dit item is verlopen op 12-07-2019.

Woensdag 5 juli spraken minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu, gedeputeerde Cees Loggen van de provincie Noord-Holland, dijkgraaf Luc Kohsiek en hoogheemraad Kees Stam van HHNK over de versterking van de dijken bij Uitdam en Durgerdam. Deltacommissaris Wim Kuijken was aanwezig om zijn advies voor Uitdam toe te lichten aan de minister. Zijn advies wordt in het ontwerpprojectplan verwerkt. Voor Durgerdam wordt extra de tijd genomen. Gezamenlijk is geconstateerd dat het hoogheemraadschap het ontwerpprojectplan nu kan vaststellen.

Het bestuurlijk overleg was een vervolg op de bijeenkomst van 20 februari jl., waar gezamenlijk was afgesproken om vier maanden extra de tijd te nemen om te komen tot een kwalitatief hoogwaardige afronding van het plan- en participatieproces van de Markermeerdijken. In deze periode lag het zwaartepunt van de extra inspanning bij Uitdam en Durgerdam.

Betrokken partijen zijn tevreden over de resultaten van de participatietrajecten in Uitdam en Durgerdam en het verrichte werk in de afgelopen periode. De noodzaak van een dijkversterking om de komende decennia de waterveiligheid van meer dan één miljoen inwoners en van het economische hart van Noord-Holland achter de Markermeerdijk te garanderen, staat voor de partijen vast. De bestuurders zijn blij met de uitkomst van dit overleg en spreken hun waardering uit voor de inzet en betrokkenheid van de bewoners aan en achter de Markermeerdijken, de experts, de deltacommissaris en de medewerkers van de betrokken organisaties.

Uitdam: draagvlak voor oplossing

Voor Uitdam is de afgelopen vier maanden een proces van joint fact finding gevolgd onder leiding van deltacommissaris Wim Kuijken, samen met bewoners, regionale overheden en onafhankelijke experts. Het advies van Kuijken wordt gevolgd, een dijkversterkingsvariant die de huidige ligging van de dijk respecteert en waarmee de cultuurhistorische en landschappelijke waarde van dit bijzondere dijkdorp kan worden behouden. De noodzakelijke versterking van de dijk zal in Uitdam nu vorm krijgen door een buitenberm in grond en waar nodig door versterking van het binnentalud met zogenaamde nagels. Met deze variant wordt tegemoet gekomen aan de nadrukkelijke wens van de bewoners om de bestaande dijk zo goed mogelijk in tact te houden. Zij hebben ook laten weten in te kunnen stemmen met deze keus en hun tevredenheid uitgesproken over het proces dat in de afgelopen maanden is gevolgd om tot dit resultaat te komen. Deze ‘vernagelingsvariant’, die de komende maanden verder wordt uitgewerkt, zal door het hoogheemraadschap ook nu al meteen worden opgenomen in het ontwerpprojectplan.

Durgerdam: extra tijd voor participatie

Met inwoners van het dorp Durgerdam en andere betrokkenen, de gemeente Amsterdam, de provincie en HHNK vond de afgelopen maanden een participatieproces plaats. Dit gebeurde in opdracht van HHNK, onder leiding van een extern bureau. Uit dit proces is naar voren gekomen dat er meer tijd nodig is om samen met bewoners te zoeken naar een gedragen oplossing. Afgesproken is om nu nog geen keus voor een voorkeursvariant te maken, maar om tot september 2018 de tijd te nemen om een integraal participatieproces te doorlopen.

Samen met omwonenden, gemeente en provincie wordt dan ook gekeken hoe andere wensen meegenomen kunnen worden. Afgesproken is om voor Durgerdam een apart ontwerpprojectplan te maken en er naar te streven dit eind 2018 ter inzage te leggen.

Vervolg

Het is nu aan het hoogheemraadschap om de gemaakte afspraken te verwerken in het ontwerpprojectplan en dit vervolgens vast te stellen. Dijkgraaf Luc Kohsiek: "Een dijkversterking is ingrijpend voor de omgeving. De prijs om te kunnen blijven wonen in dit land is soms hoog en enkelen dragen de lasten voor de veiligheid van een grote groep. Ik heb respect en bewondering voor de dijkbewoners rond het Markermeer. De energie waarmee ze zich verdiepen in de dijkversterking is bijzonder en indrukwekkend".

Hoogheemraad Kees Stam: "Voor de één is een dijkversterking een bedreiging en voor de ander is de dijkversterking een kans. De dijk moet passen in de omgeving, nu en in de toekomst. En hij moet doen waar 'ie voor bedoeld is: droge voeten bieden. Mede door het proces van de afgelopen vier maanden is het nu mogelijk voor het dagelijks bestuur van HHNK om een ontwerpprojectplan vast te stellen en in procedure te brengen. Ik ben blij dat we nu de volgende stap kunnen gaan zetten".

Tervisielegging en start uitvoering

Na besluitvorming door het dagelijks bestuur van HHNK op 11 juli worden de stukken aan Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland (bevoegd gezag) aangeboden om de vergunningprocedure te starten en kan de tervisielegging naar verwachting eind 2017 plaatsvinden. Gedurende de periode van tervisielegging worden meerdere inloopbijeenkomsten georganiseerd en is er een periodiek spreekuur in het projectkantoor van de Alliantie Markermeerdijken in Katwoude. Naar verwachting start de uitvoering van de dijkversterking vervolgens medio 2018.

Voor Durgerdam kunnen de plannen naar verwachting in de tweede helft van 2018 apart ter visie gelegd worden, waardoor de versterking in 2019 kan starten.