Meer tijd voor zorgvuldige beantwoording zienswijzen

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Meer tijd voor zorgvuldige beantwoording zienswijzen

Meer tijd voor zorgvuldige beantwoording zienswijzen

RSS
Dit item is verlopen op 12-07-2019.

Van 14 december tot en met 24 januari lagen het ontwerp-projectplan voor de versterking van de Markermeerdijken en de daarvoor  benodigde (ontwerp)vergunningen ter inzage. Bij de provincie kwamen ruim 140 zienswijzen binnen van onder andere bewoners en belangenorganisaties. We willen alle reacties zorgvuldig bekijken en beantwoorden, en nemen de tijd die daarvoor nodig is. Datzelfde geldt voor het verwerken van het advies van de Commissie voor de m.e.r.  De bestuurlijke besluitvorming over het projectplan en de vergunningen is voorzien voor komend najaar.

Heeft u een zienswijze ingediend?

Medewerkers van de Alliantie spreken de komende tijd met indieners van zienswijzen  over het aanpassen van de plannen naar aanleiding van de zienswijzen en wat dat precies voor hen betekent. Alle (geanonimiseerde) zienswijzen worden beantwoord in een Nota van Antwoord, waarin precies staat wat ermee is gedaan. Of het bijvoorbeeld tot een wijzigingen van de plannen heeft geleid of waarom dat niet het geval is. Zodra de Nota van Antwoord gereed is voor besluitvorming, ontvangen alle indieners hierover bericht van de provincie. In dit bericht staat ook waar zij  de reactie op hun zienswijze in de Nota terug kunnen vinden. Deze Nota wordt digitaal beschikbaar gesteld.

Procedure

Aanpassingen aan het dijkversterkingsplan worden in het Projectplan en de vergunningen verwerkt.  Daarin worden ook diverse wijzigingen opgenomen die voortvloeien uit het uitvoeringsgereed maken van het ontwerp of bijvoorbeeld uit gewijzigde regelgeving. De Nota van Antwoord wordt met het Projectplan Waterwet vastgesteld door HHNK en vervolgens ter goedkeuring aan de provincie voorgelegd. Daarnaast stellen de bevoegde gezagen de definitieve vergunningen vast. De provincie maakt alle besluiten tegelijkertijd bekend en legt deze 6 weken ter inzage. Gedurende deze periode is beroep bij de Raad van State mogelijk. De exacte data worden later via de website van de provincie bekendgemaakt. Ook maken we dit bekend via de website en digitale nieuwsbrief van de Alliantie.