Honden houden locaties waar gewerkt wordt broedvrij

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Honden houden locaties waar gewerkt wordt broedvrij

Honden houden locaties waar gewerkt wordt broedvrij

RSS
Dit item is verlopen op 03-01-2020.

Deze maand is de Alliantie Markermeerdijken gestart met het actief broedvrijhouden van de locaties waar dit broedseizoen gestart wordt met voorbereidende werkzaamheden en de plekken waar onderzoek wordt gedaan 

Het gaat om locaties nabij loswal 4 (tussen Edam en Warder), loswal 10 (ten zuiden van Uitdam) en de drie proefterpen in Schardam, Etersheim en Volendam. Een ecoloog van de Alliantie houdt deze werklocaties actief broedvrij door met zijn zeer goed afgerichte honden (Duitse staanders) op gezette tijden over de gronden te laten lopen. De aanwezigheid van de honden zorgt ervoor dat de aanwezige vogels niet op deze locaties willen broeden. De goed afgerichte honden betreden niet de gronden waar (weide)vogels wel vrij mogen broeden.  

Haasje

Het voordeel van deze aanpak is dat wij zeer gericht gronden broedvrij kunnen houden. Ook wijzen de honden ons op aanwezige dieren, door voor het dier te blijven ‘staan’  en ze met de neus aan te wijzen. Daar  komt de naam ‘staander’ ook vandaan. Zo heeft een van de honden, Bente, ons al geattendeerd op een jong haasje (foto). 

Als extra maatregelen wordt de aanwezige vegetatie rondom loswal 4 en 10 kort gemaaid. Dit zal in de toekomst vaker gebeuren, afhankelijk van de groeisnelheid van de vegetatie en de nesteldrang van de vogels. De noodzaak tot maaien wordt altijd in overleg met de ecoloog bepaald.  

Paddenschermen

Daarnaast zijn wij op 18 maart gestart met het plaatsen van paddenschermen rondom de drie proefterpen. Het doel van deze schermen is voorkomen dat de rugstreeppad of andere amfibieën het voor hen gevaarlijke werkterrein betreden 

Zorgvuldig

De uitvoering van de dijkversterking heeft invloed op de dieren en hun leefomgeving. Dit probeert de Alliantie Markermeerdijken zo veel als mogelijk te voorkomen. Ecologie-experts van de Alliantie hebben veel onderzoek gedaan naar flora en fauna. We gaan tijdens de uitvoering zorgvuldig om met natuur in het bijzondere gebied (Natura2000, NNN) en met (beschermde) diersoorten. Daarom is een pakket aan maatregelen samengesteld. Voorbeelden:de werkzaamheden zo uitvoeren dat dieren nog kunnen vluchten, vroeg in het seizoen maaien om te voorkomen dat vogels nesten bouwen in het uitvoeringsgebied en de dijkversterking in fases uit te voeren zodat er altijd genoeg locaties zijn waar vogels ongestoord kunnen broeden, rusten en voedsel zoeken.