Definitief advies Commissie m.e.r.

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Definitief advies Commissie m.e.r.

Definitief advies Commissie m.e.r.

RSS
Dit item is verlopen op 12-07-2019.

Op 22 maart publiceerde de commissie m.e.r. haar definitieve advies over het Milieueffectrapport van de versterking Markermeerdijken.

De onafhankelijke Commissie m.e.r. adviseert over de inhoud en kwaliteit van milieueffectrapporten. De commissie vraagt op sommige punten om aanvullende informatie. Ook geeft zij een aantal adviezen. Hieronder volgt een toelichting op het advies en geven we aan hoe de Alliantie daarmee omgaat. Verder gaan we in op andere onderwerpen uit het advies, zoals Uitdam. Lees hier het advies van de commissie.

Complex planproces

De Commissie vindt dat het MER en de bijlagen veel informatie bevat. Wat logisch is, omdat het gaat om een omvangrijk en complex project. De Commissie signaleert ook grote betrokkenheid bij het project, van bewoners, belangenorganisaties en andere partijen. Dit blijkt onder andere uit de mate van detail van de ingediende zienswijzen die de Commissie bij haar advies heeft betrokken.

Vraag om extra informatie

De Commissie vindt dat in het MER nog informatie ontbreekt die essentieel is om het milieubelang goed te kunnen meenemen in de besluitvorming. Op de eerste plaats gaat het om de rekenkundige onderbouwing van het ontwerp. Hoe groot of klein de dijkversterking per locatie wordt, is gebaseerd op berekeningen. We kijken hoe we deze informatie op een toegankelijke manier beschikbaar kunnen stellen.Op de tweede plaats vraagt de Commissie voor enkele locaties om een nadere beschouwing van mogelijke versterkingsoplossingen. Het gaat om:

  • Grote Waal en De Hulk (module 3, Scharwoude)

  • Heintjesbraak en Warder (module 6)

  • Broeckgouw Edam (module 9)

  • De Nes en Opperwoud (module 13, boven Uitdam)

De Commissie is voor deze modules geïnteresseerd in een specifieke combinatie van principeoplossingen. De Alliantie gaat deze nader toelichten.

Op de derde plaats gaat het om 3D visualisaties. De Commissie vraagt om voor een of meerdere locaties uit te werken hoe het geoptimaliseerde ontwerp van de dijk eruit komt te zien. Dit pakt de Alliantie op.

Uitdam

De Commissie besteedt in haar advies ook aandacht aan Uitdam. Daar is op advies van de Deltacommissaris,  vanwege de ruimtelijke kwaliteit, cultuurhistorie en het bijzondere ensemble van Uitdam, een relatief dure versterkingsoplossing gekozen. De Commissie stelt dat deze keuze het criterium 'sober en doelmatig' in een ander perspectief plaatst en vraagt om opheldering. De Alliantie zal onderbouwen wat Uitdam zo uniek maakt.

Tussenadvies in 2017

De Commissie m.e.r. beoordeelde in 2017 ook al het concept MER, op verzoek van de Alliantie en het hoogheemraadschap. De aanbevelingen uit het tussentijdse toetsingsadvies heeft de Alliantie in het MER verwerkt. De commissie gaat hier in haar definitieve advies op in. Zij vindt dat er in voldoende mate tegemoet is gekomen aan de gewenste verhelderingen.

Wat doet de Commissie m.e.r.?

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag, in dit geval Provinciale Staten van Noord-Holland, besluit over het project. Kijk voor meer informatie de website van de Commissie m.e.r: http://www.commissiemer.nl/ 

De Commissie beoordeelt of voldoende informatie in het MER aanwezig is om een onderbouwde keuze te maken over de versterking. Zij gaat niet over de keuze van de versterkingsoplossing, die is aan de bestuurder. Bij het maken van de keuze kijkt de bestuurder breder, bijvoorbeeld ook naar financiële middelen en politiek- en maatschappelijk draagvlak. De Commissie faciliteert hiermee de bestuurder voor het maken van een zo goed mogelijke afweging.