Compleet toetsingsadvies Commissie m.e.r.

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Compleet toetsingsadvies Commissie m.e.r.

Compleet toetsingsadvies Commissie m.e.r.

RSS
Dit item is verlopen op 12-07-2019.

In haar definitieve advies (maart 2018) constateerde de Commissie m.e.r. een aantal tekortkomingen en gaf zij een aantal aanbevelingen. De Alliantie heeft aanvullende informatie opgestuurd naar de Commissie. Op basis hiervan geeft de Commissie in haar aanvullende advies (juli 2018) aan dat het MER en de aanvulling daarop voldoende informatie bevat om het milieubelang volwaardig mee te wegen bij het besluit over het Projectplan. Daarmee is sprake van een zogenoemd positief toetsingsadvies.

De Commissie heeft in maart 2018 gevraagd de volgende tekortkomingen te repareren. De Alliantie heeft dat als volgt opgelost: 

  1. Maak de berekeningen voor de benodigde omvang van de dijkversterking openbaar zodat de versterkingsmaatregelen verifieerbaar zijn.  
    De berekeningen zijn openbaar gemaakt en geactualiseerd naar de meest recente (technische) inzichten. De Commissie geeft aan dat de berekeningsresultaten en de toelichting voldoende inzicht bieden in de opgave die op basis van de veiligheidsnormering voor de Markermeerdijken geldt. 

  1. De bandbreedte aan oplossingen is wel voldoende onderzocht, maar voor sommige modules is volgens de Commissie een andere combinatie van oplossingen per (deel)sectie mogelijk. De Commissie gaf aan om nader te kijken naar een (andere) combinatie van oplossingen met als doel de gevolgen voor de ruimtelijke kwaliteit te beperken.   
    In de aanvulling op het MER is voor een de genoemde modules gekeken naar een ander combinatie van oplossingen. Dat heeft geleid tot een aanpassing van het meest milieuvriendelijke alternatief.  

  2. De Commissie merkt op dat geen inzicht wordt gegeven in de mogelijkheden voor optimalisaties die aansluiten bij specifieke gebiedscriteria uit het KRK. Het ontbreekt aan visualisaties die belanghebbenden laat zien hoe bij het definitief ontwerp en in de uitvoering met de daadwerkelijke gevolgen voor ruimtelijke kwaliteit, natuur en milieu wordt omgegaan. 
    Er zijn voor enkele modules 3D visualisaties opgesteld en er is een aanvullend document opgesteld dat de ontwerpvisie en het ontwerpproces beschrijft. Dit geeft meer inzicht in de mogelijkheden voor optimalisaties en de gevolgen voor onder meer ruimtelijke kwaliteit. De aanvullingen van de alliantie laten zien dat de verdere uitwerking van het ontwerp (in het proces van grof naar fijn) veel mogelijkheden biedt voor maatwerk en optimalisatie vanuit ruimtelijke kwaliteit en andere waarden. 

Daarnaast doet de Commissie aanbevelingen voor de besluitvorming. Momenteel werkt de Alliantie aan extra informatie omtrent deze aanbevelingen die HHNK en de provincie kunnen gebruiken bij de besluitvorming.   

Het volledige advies staat op de website van de Commissie.

De Alliantie heeft de Commissie m.e.r. aanvullende documenten verstrekt om bij te dragen aan een navolgbaar en transparant proces. Hieronder zijn de documenten te downloaden. Het gaat om een tabellen met berekeningsresultaten en een toelichting hierop en de concept ontwerpvisie. De definitieve ontwerpvisie komt in augustus beschikbaar bij de stukken voor de bestuurlijke besluitvorming. Ook is een Notitie toegevoegd met daarin extra informatie over het toepassen van de meest actuele technische kennis. De ontwikkeling van kennis op het gebied van waterveiligheid staat sinds de komst van de nieuwe normering niet stil. Periodiek vinden aanvullingen en verbeteringen in het ontwerpinstrumentarium plaats. Het toepassen van deze recente kennis heeft op een aantal locaties tot nieuwe ontwerpen/alternatieven geleid. In de Notitie is hierover meer te lezen. Belanghebbenden en bewoners binnen een straal van 200 meter van het gewijzigde ontwerp, zijn uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek om de verandering te bespreken.

Downloads