Buitenwaartse versterking voor polder Zeevang

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Buitenwaartse versterking voor polder Zeevang

Buitenwaartse versterking voor polder Zeevang

RSS
Dit item is verlopen op 12-07-2019.

In juli heeft de Alliantie Markermeerdijken aan de omgeving van de polder Zeevang twee opties voorgelegd om de dijk te versterken. Of via een oeverdijk (een nieuw aan te leggen lage zandige dijk voor de bestaande dijk) of via een buitenwaartse versterking. Op 13 september is de voorgenomen keuze bekendgemaakt: een buitenwaartse versterking.

'Het was een lastige keuze', aldus Alliantiemanager Ine Waterreus. 'Beide oplossingen hebben voor- en nadelen. Door de winst van het onderzoek Dijken op veen in combinatie met de kansen die de nieuwe normering bieden, kunnen we nu volstaan met een beperktere buitenwaartse versterking dan eerder gedacht. Ook het brede draagvlak in de omgeving voor buitenwaarts heeft voor ons zwaar gewogen.'

Nieuw licht op bestaande ontwerpen

Lange tijd gold de oeverdijk als voorkeursoplossing voor het versterken van de dijk in de polder Zeevang tussen Warder en Edam. Uit de eerste berekeningen in de jaren 2009-2010 rolde een zeer ingrijpende versterkingsoplossing. Met het afgraven van een aanzienlijk deel van de bestaande dijk als gevolg. Dit werd als zeer onwenselijk beschouwd. Uit het zoeken naar een betere oplossing kwam het onderzoek naar Dijken op veen voort en de oeverdijk als versterkingsoptie. De oeverdijk bood ten opzichte van een buitenwaartse versterking een aantal belangrijke kansen voor zowel natuurontwikkeling als het behoud van het bestaande monumentale dijk. De keerzijde is echter dat het landschap ingrijpend verandert en de verbinding met het open water verloren gaat.

Winst Dijken op veen

Inmiddels komen diverse ontwikkelingen samen. De Alliantie heeft vol ingezet op de implementatie van Dijken op veen en heeft extra grondonderzoek laten doen. Daarnaast biedt de nieuwe normering kansen tot optimalisatie. Dit alles werpt nieuw licht op de zaak, met als belangrijkste gevolg dat de buitenwaartse versterking slanker kan dan uit eerdere berekeningen bleek. Daar waar een asverschuiving nodig is, is dit een beperkte. Wel zal de dijk op een aantal plaatsen mogelijk iets omhoog gaan. Ter hoogte van de voorlanden net boven Edam is slechts sprake van een geringe ophoging van de dijk.  

Vervolgontwerpen

De Alliantie werkt bij het maken van de ontwerpen van grof naar fijn. Dat betekent dat nu maximale contouren van de dijkversterking worden gepresenteerd. In vervolg ontwerpslagen wordt het ontwerp verder verfijnd en geoptimaliseerd. Hierbij spelen innovaties als vacuümconsolidatie en een pilot met klapankers op knelpuntlocaties mogelijk een rol.