Adviesgroep biedt advies aan

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel > Adviesgroep biedt advies aan

Adviesgroep biedt advies aan

RSS
Dit item is verlopen op 12-07-2019.

Hoe de cultuurhistorisch unieke Markermeerdijken van Hoorn tot en met Durgerdam te versterken om het achterland te beschermen tegen overstromingen? 

Sinds het afkeuren van ruim 33 kilometer van deze Markermeerdijken zijn Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en een Adviesgroep met elkaar in gesprek over de plannen voor de dijkversterking. Op 12 februari hebben de leden van de adviesgroep hun advies aangeboden aan het bestuur van het hoogheemraadschap.

Betere plannen door samenwerking
'De intensieve discussie van de afgelopen jaren heeft een schat aan nieuwe inzichten en kennis opgeleverd. Kennis die nog beter verzilverd kan worden. En dat vergt 'bestuurlijk lef' én het loslaten van de einddatum van 2021', aldus de Adviesgroep in haar advies. Bestuurder Kees Stam spreekt zijn waardering uit voor de grote betrokkenheid en inzet van de Adviesgroepleden: 'De invloed van de omgeving is nodig geweest om de plannen nog beter te maken. Zo zijn mede dankzij de leden van de Adviesgroep onderzoeken gestart naar de sterkte van veen en de in de praktijk bewezen sterkte van dijken.'

Monumentale waarde
In haar advies dringen de leden aan op het zoveel als mogelijk instand houden van de historische kern van de dijk en de beleving van de scherpe overgang vanaf de dijk naar het Markermeer. Oplossingen als de oeverdijk en strekdammen hebben om die reden niet de voorkeur.  De adviesgroep pleit verder voor behoud en herstel van de bijzondere en gevarieerde natuur. Wat recreatieve voorzieningen betreft prevaleert kleinschalige ontwikkeling. Er zijn ook adviezen geformuleerd voor als de werkzaamheden starten, zoals het betrekken van gebruikers en bewoners bij het maken van verkeersplannen, het bereikbaar houden van woningen en bedrijven, het inrichten van de ruimte en beheer en onderhoud van de dijk.

Plan in bestuurlijke besluitvorming
De Adviesgroep Markermeerdijken bestaat uit ca. 40 diverse belangenvertegenwoordigers van onder andere bewoners, natuur, recreatie, cultuurhistorie en bedrijfsleven. Met gemiddeld vier bijeenkomsten per jaar was de adviesgroep gedurende de afgelopen 10 jaar nauw betrokken bij de versterkingsplannen. Het bestuur van het hoogheemraadschap neemt op korte termijn een besluit over het dijkversterkingsplan (ontwerp Projectplan Waterwet). Het aangeboden advies van de Adviesgroep weegt mee in die besluitvorming. Na besluit van het hoogheemraadschap, neemt het provinciebestuur een besluit en gaat het plan ter visie. Het advies is hier te downloaden.