Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel

Home > Markermeerdijken > Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel

Actueel - Nieuwsbrief - Dijkenpanel

RSS

Woont u in de buurt van de Markermeerdijken tussen Amsterdam en Hoorn? Of bent u op een andere manier betrokken bij dit gebied? Via deze nieuwspagina blijft u op de hoogte van actuele ontwikkelingen rondom de dijkversterking. U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief die wij geregeld verzenden naar abonnees.

Abonneren op de digitale nieuwsbrief 

Of vindt u het interessant om mee te denken? Meld u aan voor het Dijkenpanel: Aanmelden 

U krijgt dan één of meerdere keren per jaar een vragenlijst voorgelegd. Het invullen ervan duurt ongeveer tien minuten. U kunt zich op elk moment aanmelden voor het Dijkenpanel.

 • Nieuwsbrief mei

  Lees het laatste nieuws over het project in de digitale nieuwsbrief. Met deze maand onder andere een informatiebijeenkomst voor module 3 o.a. over de Oeverdijk, kun je bekijken hoe een loswal gemaakt wordt, en lees je wie er met de reddingsboot naar Katwoude zijn gegaan en waarom!. Lees hier de nieuwsbrief van mei.

 • Statenleden bijgepraat over dijkversterking

  Een flinke delegatie van Provinciale Staten was maandag 6 mei te gast op het projectkantoor in Katwoude. De onlangs geïnstalleerde Statenleden zijn bijgepraat over het project, de rol van de provincie bij dijkversterkingsprojecten en de uitdagingen voor de komende jaren.

 • Nieuwsbrief april

  Lees het laatste nieuws over het project in de digitale nieuwsbrief. Met deze maand onder andere informatie over vaargeulen en loswallen, het broedvrij houden van locaties waar gewerkt gaat worden, de Dijkwerkersdag en broeihopen maken voor ringslangen. Lees hier de nieuwsbrief van april.

 • Nieuwsbrief deze week op de mat

  Op verzoek van bewoners ontvangt iedereen langs de dijk deze week een nieuwsbrief op de mat. In de eerste Nieuwsbrief Versterking Markermeerdijken van 2019 onder andere aandacht voor proefterpen, vaargeulen en loswallen, bouwklankbordgroepen en bodemonderzoeken.

 • Honden houden locaties waar gewerkt wordt broedvrij

  Deze maand is de Alliantie Markermeerdijken gestart met het actief broedvrijhouden van de locaties waar dit broedseizoen gestart wordt met voorbereidende werkzaamheden en de plekken waar onderzoek wordt gedaan 

 • Start voorbereidende werkzaamheden

  Op vrijdag 1 maart heeft de Voorzieningenrechter van de Raad van State twee verzoeken tot voorlopige voorzieningen afgewezen. Dit houdt in dat wij mogen beginnen met voorbereidende en omkeerbare werkzaamheden voor de dijkversterking. De Alliantie heeft na de uitspraak dit proces in gang gezet en start op maandag 11 maart met de voorbereidende werkzaamheden. Wat er gebeurt en waar, staat op deze pagina aangegeven.

 • Ondernemend Waterland maakt kennis met Alliantie

  Ruim vijftig leden van Ondernemend Waterland brachten op 28 februari een bezoek aan het Alliantiekantoor in Katwoude. Doel van de avond was kennismaken, netwerken en kijken wat de Alliantie en regionale ondernemers de komende jaren voor elkaar kunnen betekenen.

 • Eerste ringslang gesignaleerd op de dijk

  Ringslang op de Markermeerdijk.

  Tijdens de inspectie van de winterverblijfplaatsen van ringslangen op de Markermeerdijken is het eerste kronkelende exemplaar van dit jaar op de dijk gesignaleerd. ,,Dit is uitzonderlijk vroeg dit jaar, vorig jaar lieten ze zich pas half april zien'', zegt Heleen Broier, ecologe van de Alliantie Markermeerdijken. Zij trof de ringslang op 18 februari aan op de dijk bij Uitdam.

 • Bouwklankbordgroepen van start gegaan

  Op 16 januari zijn de eerste bijeenkomsten van de bouwklankbordgroepen gehouden. Bewoners, ondernemers en medewerkers van de Alliantie Markermeerdijken hebben afspraken gemaakt over de rol van de bouwklankbordgroepen tijdens de uitvoering van de dijkversterking. 

 • Start voorbereiding dijkversterking Markermeerdijken begin 2019

  Zeeolifant Boskalis

  In 2019 start de Alliantie Markermeerdijken met werkzaamheden ter voorbereiding op de dijkversterking. Tijdens de versterking werken we zoveel mogelijk vanaf het water om de overlast naar de omgeving te beperken. Om er voor te zorgen dat de schepen de kust kunnen bereiken en om te kunnen laden en lossen, zijn voorbereidende werkzaamheden nodig. Deze werkzaamheden bestaan uit het graven van vaargeulen en aanleggen van loswallen.

 • Besluiten voor de Versterking Markermeerdijken ter inzage

  Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben de plannen voor de versterking van de Markermeerdijken goedgekeurd en ter inzage gelegd.

  Het goedkeuringsbesluit, het projectplan, de Nota van Beantwoording zienswijzen, het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage en alle uitvoeringsbesluiten liggen van 14 november tot en met 27 december 2018 ter inzage voor beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 • Nieuwsbrief november

  Afbeelding nieuwsbrief

  De digitale nieuwsbrief van november staat online.

 • Nieuwsbrief september

  In de nieuwsbrief van september lees je onder meer over het vaststellen van de plannen door het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap, ondertekening van samenwerkingsovereenkomsten met gemeenten en recreatieschap en onderzoek naar bommen en granaten voor de kust.

 • Bestuur hoogheemraadschap stelt plannen vast

  Woensdagavond 19 september stelde het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap de plannen vast voor de versterking van 33 kilometer Markermeerdijken

 • Elke vrijdagochtend inloopspreekuur in Katwoude

  Heeft u vragen over de dijkversterking? Wilt u weten wat er is veranderd in de plannen ten opzichte van de ontwerp-plannen die tot begin dit jaar ter inzage lagen? De hele zomerperiode organiseren we inloopspreekuren, waarin wij u bijpraten over ontwikkelingen en wijzigingen. Ook kunt u hier uw vragen stellen.

 • Compleet toetsingsadvies Commissie m.e.r.

  In haar definitieve advies (maart 2018) constateerde de Commissie m.e.r. een aantal tekortkomingen en gaf zij een aantal aanbevelingen. De Alliantie heeft aanvullende informatie opgestuurd naar de Commissie. Op basis hiervan geeft de Commissie in haar aanvullende advies (juli 2018) aan dat het MER en de aanvulling daarop voldoende informatie bevat om het milieubelang volwaardig mee te wegen bij het besluit over het Projectplan. Daarmee is sprake van een zogenoemd positief toetsingsadvies.

 • Nieuwsbrief op de mat deze week

  Op verzoek van bewoners ontvangt iedereen langs de dijk deze week een nieuwsbrief op de mat.

 • Nieuwsbrief juni

  De nieuwsbrief van juni staat online:

  • Minister bezoekt Markermeerdijken
  • Dijkversterking met vernageling, hoe werkt dat?
  • Omgaan met risico's: werken in de buurt van bebouwing
  • We plaatsen peilbuizen in het gebied

  Bekijk de nieuwsbrief via http://nieuwsbrief.markermeerdijken.nl

  Wilt u de nieuwsbrief via e-mail ontvangen? Aanmelden kan via deze link (opent in nieuw venster)

 • Bewoners en ondernemers gezocht

  We zijn op zoek naar bewoners en ondernemers die actief mee willen praten tijdens de uitvoering van de dijkversterking. In 2019 start het werk om de dijk tussen Hoorn en Amsterdam voor de komende 50 jaar weer veilig te maken.

 • Nieuw onderzoek Dijkenpanel - doet u mee?

  Vorig jaar hebben ruim 1500 bewoners en ondernemers uit de regio meegedaan aan het Dijkenpanel van de Alliantie. Het onderzoek heeft ons veel inzicht en leerpunten gegeven. Zo kwam naar voren dat ondernemers zich zorgen maken over de bereikbaarheid van hun bedrijf tijdens de uitvoering van de dijkversterking. Deze week is een volgend onderzoek gestart waarin we bewoners en ondernemers vragen actief met ons na te denken over hoe we de overlast zoveel mogelijk kunnen beperken. Per dijkvak zoeken we vier tot zes mensen voor een 'Bouw-klankbordgroep'. Ook stellen we vragen over het binnenkort te openen EXPO-bezoekerscentrum in het projectkantoor in Katwoude waarin we u graag persoonlijk ontmoeten en informeren over het hoe en waarom van de dijkversterking. 

 • Meer tijd voor zorgvuldige beantwoording zienswijzen

  Van 14 december tot en met 24 januari lagen het ontwerp-projectplan voor de versterking van de Markermeerdijken en de daarvoor  benodigde (ontwerp)vergunningen ter inzage. Bij de provincie kwamen ruim 140 zienswijzen binnen van onder andere bewoners en belangenorganisaties. We willen alle reacties zorgvuldig bekijken en beantwoorden, en nemen de tijd die daarvoor nodig is. Datzelfde geldt voor het verwerken van het advies van de Commissie voor de m.e.r.  De bestuurlijke besluitvorming over het projectplan en de vergunningen is voorzien voor komend najaar.

 • Alliantiemanager Ine Waterreus verlaat Alliantie

  Alliantiemanager Ine Waterreus gaat project Markermeerdijken verlaten. Op 25 mei stapt zij over naar het ministerie van Defensie. De andere twee Directieleden Wim Bovendeur en Guido Koolhaas nemen haar werkzaamheden over tot haar opvolger is benoemd.

 • Definitief advies Commissie m.e.r.

  Op 22 maart publiceerde de commissie m.e.r. haar definitieve advies over het Milieueffectrapport van de versterking Markermeerdijken.

 • Rond de zomer duidelijkheid over aanpassingen dijkversterkingsplan

  Van 14 december tot 24 januari lagen de dijkversterkingsplannen ter inzage. Gedurende die periode kon op de plannen gereageerd worden. Er zijn 140 zienswijzen ingediend. De zienswijzen worden nu bestudeerd en beantwoord. Tegen de zomer is duidelijk of de zienswijzen aanleiding geven tot aanpassingen van het versterkingsplan. 

 • Inloopbijeenkomsten goed bezocht

  Op 30 oktober en 15 en 29 november 2017 vonden inloopbijeenkomsten plaats over wat er komt kijken bij de dijkversterking. In totaal kwamen er circa 200 belangstellenden: bewoners langs de hele dijk waren vertegenwoordigd.

 • Nieuwsbrief december

  Het laatste nieuws vindt u in de nieuwsbrief van december.

 • Nieuwsbrief november

  De dijken in 1832 en wrakduiken in Hoorn. Dit en meer lees je in de laatste nieuwsbrief.

 • Nieuwsbrief oktober

  Het laatste nieuws leest u in de nieuwsbrief van oktober.

 • Dijkenpanel - doet u mee?

  Meld u aan voor het Dijkenpanel, een belangrijke graadmeter tijdens de uitvoering.

 • Nieuwsbrief augustus

  Lees het laatste nieuws in de digitale nieuwsbrief van augustus.

  Deze maand in de nieuwsbrief: informatie over het tussenadvies van de commissie m.e.r., een filmpje van de visdiefpontons en aankondiging van een herhaalmeting van boutjes op panden deze maand en terug in de tijd naar de open zee verbinding bij de Purmer. Ga naar de digitale nieuwsbrief.

  Nog geen abonnee? Via deze link u kunt u zich aanmelden.

 • Volgende stap naar waterveiligheid

  Dinsdag 11 juli besprak het dagelijks bestuur van HHNK het ontwerp projectplan voor de versterking van de Markermeerdijken. Belangrijke elementen in de bespreking betroffen Hoorn, Scharwoude, Zeevang, Uitdam en Durgerdam. Het bestuur concludeerde dat door de inspanning van velen er nu een plan ligt dat door HHNK aan de provincie Noord-Holland kan worden aangeboden.

 • Plannen gewijzigd in procedure gebracht

  Woensdag 5 juli spraken minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu, gedeputeerde Cees Loggen van de provincie Noord-Holland, dijkgraaf Luc Kohsiek en hoogheemraad Kees Stam van HHNK over de versterking van de dijken bij Uitdam en Durgerdam. Deltacommissaris Wim Kuijken was aanwezig om zijn advies voor Uitdam toe te lichten aan de minister. Zijn advies wordt in het ontwerpprojectplan verwerkt. Voor Durgerdam wordt extra de tijd genomen. Gezamenlijk is geconstateerd dat het hoogheemraadschap het ontwerpprojectplan nu kan vaststellen.

 • Nieuwsbrief juni

  Het laatste nieuws leest u in de digitale nieuwsbrief.

 • Waar komt u ons tegen? Inventarisatie objecten op en langs de dijk

  Voordat de dijkversterking start, doen medewerkers van de Alliantie veel onderzoeken op en langs de dijk. We inventariseren onder andere alle objecten die op of langs de dijk aanwezig zijn. Hoe en waarom we dit doen, ziet u in onderstaand filmpje.

 • Veel belangstelling informatiemarkten

  Op 8 en 14 februari organiseerde de Alliantie informatiemarkten over de dijkversterking. Veel bewoners en belangstellenden bekeken tekeningen van de ontwerpen en van de doorlopende fiets- en wandelverbinding van Hoorn tot Amsterdam.

 • Waar komt u ons tegen?

  Komende periode kunt u ons tegenkomen op vijf locaties langs de dijk voor archeologisch onderzoek onder water.

 • Informatiemarkten 8 en 14 februari

  Op woensdag 8 en dinsdag 14 februari organiseert de Alliantie informatiemarkten over de dijkversterking. Bewoners en belangstellenden kunnen dan bij verschillende informatiepunten in gesprek met medewerkers van de Alliantie over verschillende onderwerpen rond de dijkversterking.

 • Vooraankondiging omgevingsbijeenkomsten

  In het nieuwe jaar organiseert de Alliantie voor de hele dijk weer omgevingsbijeenkomsten. Nieuw is dat nu duidelijkheid is over de doorlopende recreatieverbindingen tussen Hoorn en Amsterdam. Op de ene plek komt er een nieuw pad op de kruin van de dijk, op andere plekken achter of voor de dijk. Ook wordt er gebruik gemaakt van bestaande paden. Er is zoveel als mogelijk rekening gehouden met de inbreng van diverse belanghebbenden tijdens het voortraject. De eerder gepresenteerde principe-oplossingen voor de dijkversterking zijn niet gewijzigd, wel zijn er nu meer visualisaties beschikbaar. De data komen na de het kerstreces op de website.

 • Keuze versterking Durgerdam

  De Alliantie heeft een keuze voor de versterking bij Durgerdam gemaakt: buitenwaartse versterking bij Oosteind polder IJdoorn, een havendam bij de haven Oosteind en een strekdam bij Westeind.

 • Waar komt u ons tegen? Bouwkundige opnames

  Medewerkers van de Alliantie doen veel onderzoek op en rond de dijk. Zo kunt u ons in het gebied tegenkomen voor onder andere het monitoren van bebouwing op en langs de dijk. Dit doet de Alliantie door boutjes op panden in te meten.

 • Update Durgerdam: terugblik, stand van zaken en planning

  Eind november maakt de Alliantie Markermeerdijken een keuze voor de versterkingsoplossing in Durgerdam. Begin december organiseren we een inloopbijeenkomst voor bewoners en belanghebbenden.

 • 'Als de dijken breken'

  Kijk vanaf zaterdagavond 5 november op NPO1 naar 6-delige dramaserie ‘Als de dijken breken’ en doe mee met de actie #zohoog.

 • Hoe hoog komt het water in jouw buurt?

  We leven in Nederland achter een van de veiligste dijkenstelsels ter wereld. We werken hard om dat zo te houden. Als het misgaat, zijn de gevolgen extreem groot.

 • Video: visdieven van ei tot uitvliegen

  De visdiefkuikens op de pontons in het Markermeer zijn uitgevlogen. Bekijk het succesvolle broedseizoen in vogelvlucht.

 • Update Uitdammerdijk en Durgerdam

  De Uitdammerdijk wordt versterkt met een gecombineerde binnen- en buitenwaartse versterking. Voor Durgerdam worden door de Alliantie Markermeerdijken drie oplossingen nader onderzocht voordat er een keuze wordt gemaakt. Tijdens twee bijeenkomsten op dinsdagavond 13 september werd dit met bewoners en belanghebbenden besproken.

 • Informatiebijeenkomsten september en oktober

  In september en oktober heeft de Alliantie bijeenkomsten georganiseerd over de oplossingen om de dijk te versterken van Hoorn tot Amsterdam. Verslagen en tekeningen zijn op de website te vinden.

 • Oplossingen Zeevang voorgelegd aan omgeving

  Een buitenwaartse versterking of een oeverdijk. Dat zijn de mogelijkheden om de dijk bij Zeevang te versterken. Op 11 juli zijn bewoners en andere belanghebbenden bijgepraat door medewerkers van de Alliantie. Het gaat specifiek om het deel van de Markermeerdijk tussen de kaap onder Warder tot en met het voorland ter hoogte van Fort Edam. Voor de perceeleigenaren van de voorlanden is op 14 juli een aparte bijeenkomst geweest.

 • Oplossingen Durgerdam en Uitdammerdijk voorgelegd aan bewoners

  Hoe versterk je de Markermeerdijken in een uniek dorp als Durgerdam en de karakteristieke kronkelige Uitdammerdijk? Op 5 juli legde de Alliantie Markermeerdijken de mogelijke oplossingen voor aan bewoners en andere belanghebbenden. Het gaat zowel om eerder besproken oplossingen als een geheel nieuwe: een nieuwe dijk buitenom die de bestaande dijk ongemoeid laat.

 • Nieuwe normen

  Dijken in Nederland moeten voldoen aan wettelijke veiligheidsnormen. Per 1 januari 2017 wijzigt de Waterwet en veranderen de huidige normen. De Alliantie Markermeerdijken anticipeert bij het ontwerpproces op de verandering door het ontwerp te baseren op de nieuwe normen.

 • Hotels voor visdieven geopend in Markermeer

  Hoe ga je tijdens een grote dijkversterking om met de natuur? Soms is het een uitdaging om voor bijvoorbeeld broedende vogels langs de oevers een oplossing te vinden.

 • Veel belangstelling informatieavond Stadsstrand Hoorn

  De inloopavond over het Stadsstrand Hoorn/module 2 op woensdag 8 mei is druk bezocht. Ondanks concurrentie van Ajax kwamen bijna driehonderd bezoekers (raadsleden, omwonenden en overige belangstellenden) kijken naar de nieuwste schetsen van het Stadsstrand en het technisch ontwerp van de oeverdijk. 

 • Medewerkers reddingsstations te gast bij Alliantie

  Veertig medewerkers van de reddingsstations in Marken, Huizen, Lelystad, Warder en Hoorn waren woensdag 1 mei te gast op het projectkantoor van de Alliantie in Katwoude. Diverse KNRM'ers waren met de reddingsboot naar Katwoude gekomen (foto).

 • Handen uit de mouwen voor de ringslang

  Paardenmest, houtsnippers, takken en water; dat is het recept voor een broeihoop voor ringslangen. Een broeihoop is een plek waar het lekker warm wordt en waar ringslangen graag hun eieren in leggen. Door de warmte ontwikkelen de eieren zich verder, waarna de jongen in het najaar uit het ei en uit de broeihopen kruipen.

 • Webcam op visdiefponton bij Hoorn

  De visdiefponton is op zondag 31 maart voor de kust van Hoorn geplaatst. Een webcam maakt dit broedseizoen dag en nacht beelden van de alternatieve broedlocatie, die binnenkort via deze website te bekijken zijn.

 • Nieuwsbrief maart

  Nieuwsbrief maart

  Lees het laatste nieuws over het project in de digitale nieuwsbrief. Met deze maand onder andere informatie over het besluit van de Raad van State om de Voorlopige Voorziening af te wijzen, de start van de voorbereidingen, ondernemend Waterland maakt kennis met de Alliantie en bommenonderzoek bij Pampus! Lees hier de nieuwsbrief van maart 2019.
   

 • Raad van State: voorlopige voorzieningen afgewezen

  Dinsdag 19 februari behandelde de Raad van State twee verzoeken om een Voorlopige Voorziening. Met een Voorlopige Voorziening kunnen werkzaamheden geschorst worden totdat de bodemprocedure is afgerond. Vrijdag 1 maart deed de Voorzieningenrechter uitspraak: de verzoeken zijn afgewezen.

 • Raad van State: procedure en werkzaamheden

  Dinsdag 19 februari is bij de Raad van State een zitting geweest waarbij twee verzoeken om een voorlopige voorziening zijn behandeld. Met een voorlopige voorziening kunnen werkzaamheden geschorst worden totdat de bodemprocedure is afgerond. Naar verwachting volgt er binnen twee weken na de zitting uitspraak.

 • Nieuwsbrief februari

  Lees het laatste nieuws over het project in de digitale nieuwsbrief. Met deze maand informatie over de aanleg van de eerste proefterp bij de Weel, de eerste bijeenkomsten van de bouwklankbordgroep, de ontdekking van een zeldzame steensoort , wat er gebeurt na de ter inzage legging en meer nieuws!
  Open de nieuwsbrief van februari.

 • Alliantie Markermeerdijken toetst berekeningen met 13.000 m3 zand

  Kronkeldijkje

  Vanaf half januari 2019 start de Alliantie Markermeerdijken met de aanleg van proefterpen in Schardam, Etersheim en de Broeckgouw in de gemeente Edam-Volendam. De proefterpen worden aangelegd om alle verzamelde kennis en berekeningen die zijn gedaan voor de dijkversterking in de praktijk te toetsen. Kenmerkend aan het gebied van de Markermeerdijken is namelijk de slappe ondergrond. De afgelopen jaren is de grond nauwgezet in kaart gebracht met ruim 1500 grondboringen, 2700 sonderingen, circa 388 peilbuizen en 1000 laboratoriumproeven.

 • Stand van zaken: verfijnen ontwerpen en voorbereiden uitvoering

  In 2019 start de versterking van de Markermeerdijken. Op dit moment liggen de plannen voor de dijkversterking nog ter inzage en kan beroep ingesteld worden. Medewerkers van de Alliantie werken op dit moment aan het verder uitwerken van de ontwerpen om de dijk weer veilig te maken. Ook zijn we bezig met voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn om de dijkversterking te kunnen starten. 

 • Openingstijden tijdens feestdagen

  Tijdens de feestdagen zijn het projectkantoor en de EXPO Dijk in Uitvoering gesloten van maandag 24 december tot en met dinsdag 1 januari. Vanaf woensdag 2 januari zijn we weer geopend. Voor reguliere openingstijden van het kantoor en de EXPO, kijk op de contactpagina.

 • EXPO Dijk in Uitvoering geopend

  Wat komt er kijken bij een dijkversterking? Welke belangen spelen een rol? Hoe bouw je een dijk op slappe grond?  Op deze en nog veel meer vragen geeft de EXPO Dijk in Uitvoering antwoord. Dinsdag 2 oktober openden hoogheemraad Kees Stam en burgemeester van Waterland Luzette Kroon het informatiecentrum van de Markermeerdijken.

 • Bommen en granaten

  Vanaf 17 september doen we onderzoek op de bodem van het Markermeer naar oude explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Naar schatting is tussen de 7 en 15% van de explosieven die in die tijd in het meer terecht is gekomen niet gesprongen. Het onderzoek gebeurt door een gespecialiseerd bedrijf met een detectievaartuig ter hoogte van het gebied tussen het Kinselmeer en Europarcs Resort Poort van Amsterdam. Het onderzoek duurt ongeveer drie weken.

 • Dijkgraaf en Hoogheemraden leggen plannen voor aan algemeen bestuur

  Op dinsdag 14 augustus besprak het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap het Projectplan Waterwet en de Nota van beantwoording zienswijzen voor de Versterking Markermeerdijken. Het bestuur concludeerde dat de plannen voor de versterking van ruim 33 kilometer Markermeerdijken ter besluitvorming aan het algemeen bestuur kunnen worden aangeboden. Het algemeen bestuur besluit naar verwachting woensdag 19 september over de plannen.

 • Projectupdate

  Wat is er het afgelopen half jaar gebeurd en wat komt eraan? Een korte projectupdate.

 • Archeologisch onderzoek

  Na archeologisch onderzoek op de waterbodem in onder andere Warder en Uitdam doen we nu ook onderzoek op land. Uit bureauonderzoek is een aantal locaties naar voren gekomen met een zogenoemde 'archeologische verwachtingswaarde'. Door het graven van proefsleuven kijken we of er nog resten te vinden zijn van bijvoorbeeld eerdere bewoning. We graven proefsleuven variërend van vier tot 25 meter lang en één tot enkele meters breed. Afhankelijk van eventuele vondsten worden de sleuven dezelfde dag weer gedicht. Tot nu toe zijn enkel potscherven gevonden. 

 • Minister bezoekt Markermeerdijken

  Maandag 18 juni ontvingen dijkgraaf Luc Kohsiek en bestuurder Kees Stam minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Ze bezocht het nieuwe C. Mantel gemaal in Schardam en deed de Markermeerdijk aan bij Etersheim. Onderweg kreeg ze uitleg over de versterking van de Markermeerdijken. Ook gedeputeerde Cees Loggen was bij het bezoek aanwezig. 

 • Onderzoeksrapporten langer in te zien

  Vanaf 8 mei zijn de onderzoeksrapporten en berekeningen in te zien op het projectkantoor van de Alliantie in Katwoude. De stukken liggen ten grondslag aan de ontwerpen voor de dijkversterking. Om een ieder de gelegenheid te geven de  documenten in te zien kan dat nu tot en met 1 augustus a.s. Het gaat in totaal om 40.000 pagina's aan informatie. Daar waar het privacygevoelige informatie betreft zoals namen van mensen of bedrijfsgevoelige informatie zijn passages onleesbaar gemaakt. Vanuit archeologische zorgplicht zijn onder andere vindplaatsen van wrakken en dergelijke zwart gelakt. Circa 0,3 procent van de totale hoeveelheid pagina's is niet leesbaar. Het is mogelijk kopieën van de stukken te maken. Hieraan zijn legeskosten verbonden.

  De deuren van de Alliantie aan de Hoogedijk 1d in Katwoude zijn van maandag tot en met vrijdag geopend van 9 tot 17 uur.

  Download

 • Nieuwsbrief mei

  De nieuwsbrief van mei staat online. Deze maand in de nieuwsbrief:

  • Inzicht in tien jaar onderzoek dijkversterking
  • Nieuw onderzoek Dijkenpanel: doet u mee?
  • Hoe gaan we om met het risico van bouwen op slappe grond?
  • We werken buiten aan asfaltonderzoek
  • Terug in de tijd: het magische verhaal van het Purmer Zeewijf

  Bekijk de nieuwsbrief via http://nieuwsbrief.markermeerdijken.nl

  Wilt u de nieuwsbrief via e-mail ontvangen? Aanmelden kan via deze link (opent in nieuw venster)

 • Berekeningen en onderzoeksrapporten openbaar

  HHNK en de Alliantie hebben de laatste tijd vragen ontvangen over onder andere de berekeningen die ten grondslag liggen aan de ontwerpen. Daarom is besloten om alle documenten die geleid hebben tot de ontwerpen openbaar te maken. Het gaat om een omvangrijke hoeveelheid informatie. Ordners met meet-data, onderzoeksrapporten en berekeningen zijn vanaf dinsdag 8 mei tot en met 1 juli in te zien op het projectkantoor van de Alliantie aan de Hoogedijk 1d in Katwoude. Een kopie van deze documenten is eveneens gestuurd naar Habitat Advocaten die namens Stichting Zuyderzeedijk een informatie-aanvraag deed in het kader van de WOB.

 • Nieuwsbrief april

  In de nieuwsbrief leest u onder andere over de tijd die we nemen voor zorgvuldige beantwoording van zienswijzen, het vertrek van Ine Waterreus. Historicus Diederik Aten neemt ons mee terug in de tijd naar het ontstaan van het diepste punt van Noord-Holland en de foto-expositie van hoog water in januari is te bewonderen in het projectkantoor in Katwoude. Lees de nieuwsbrief via http://nieuwsbrief.markermeerdijken.nl

 • Foto-expositie hoog water in projectkantoor

  Begin van het jaar zorgde de enorme hoeveelheid regen in combinatie met de grote aanvoer vanaf de IJssel voor een zeer hoog waterpeil in het Markermeer. Fotograaf Marcel Rob legde het uitzonderlijk hoge waterpeil vast. De reportage is komende periode te bekijken in het projectkantoor van de Alliantie Markermeerdijken in Katwoude.

 • Nieuwsbrief maart 2018

  Het laatste nieuws lees je in de nieuwsbrief van deze maand.

 • Nieuwsbrief januari

  In de nieuwsbrief van deze maand:
  U kunt ons de komende periode tegenkomen op en rond de dijk voor bodemonderzoek. De termijn voor het indienen van zienswijzen is gesloten; hoe ziet het proces er verder uit? Een informatief filmpje over de historie achter de dijkpalen, een oproep om verhalen en foto's van de dijk te delen en een update over het proces in Durgerdam.

  Naar de nieuwsbrief

 • Resultaten Dijkenpanel

  In september is het Dijkenpanel gestart. Het eerste onderzoek  heeft waardevolle informatie opgeleverd. Het Dijkenpanel bestaat uit 1542 bewoners en ondernemers op en aan de dijk, én uit het achterland.

 • Plannen Markermeerdijken klaar voor de inspraak (7/12/2017)

  De provincie Noord-Holland legt de besluiten die nodig zijn voor de vergunningen en ontheffingen voor de Versterking van de Markermeerdijken ter inzage. De plannen zijn in te zien van 14 december 2017 tot en met 24 januari 2018.

 • Welkom op de informatiemarkten

  Bij een dijkversterking komt veel kijken. Wat betekent het bijvoorbeeld voor de bereikbaarheid van huizen, wat wordt gedaan om de gevolgen voor de natuur te beperken en hoe bouw je een dijk op slappe veengrond? Voor deze en meer onderwerpen organiseren we een drietal informatiemarkten over de dijkversterking op 30 oktober, 15 en 29 november. Van 16.00 tot 20.00 uur staan onze medewerkers klaar om geïnteresseerden te ontvangen. De inloopbijeenkomsten vinden plaats in het projectkantoor van de Alliantie aan de Hoogedijk 1D in Katwoude.

 • Nieuwsbrief september

  Lees het laatste nieuws in de digitale nieuwsbrief van september.

 • Waar komt u ons tegen? Grondonderzoek op de dijk

  Bij een dijkversterking komt grond vrij én hebben we grond nodig. Om slim en duurzaam met grond om te gaan, onderzoeken we voordat de dijkversterking start op welke plaatsen langs de dijk de grond geschikt is om te hergebruiken.

 • Eigenaren objecten op en aan de dijk gezocht

  Heeft u een steiger, meerpaal, waslijn, dierenverblijf, of ander object op of langs de dijk? Neem dan contact met ons op.

 • Nieuwsbrief juli

  Het laatste nieuws leest u in de digitale nieuwsbrief.

  Deze maand in de nieuwsbrief onder meer: dagelijks bestuur HHNK bespreekt ontwerp projectplan voor de dijkversterking, een filmpje over voorbereidende werkzaamheden en een oproep aan eigenaren van objecten op en langs de dijk. Ga naar de digitale nieuwsbrief.

  Nog geen abonnee? Via deze link u kunt u zich aanmelden.

 • Deltacommissaris adviseert maatwerkoplossing Uitdam

  Op 27 juni vond de laatste slotbijeenkomst van deltacommissaris Wim Kuijken met bewoners, experts, HHNK en de Alliantie plaats over de wijze van dijkversterking in Uitdam.

 • Nieuwsbrief april

  Het laatste nieuws leest u in de digitale nieuwsbrief.

 • Meer tijd voor kwalitatief hoogwaardige afronding

  Maandag 20 februari jl. spraken de bestuurders van het Ministerie van I&M, de provincie Noord-Holland en HHNK af om vier maanden extra de tijd te nemen om te komen tot een kwalitatief hoogwaardige afronding van het plan- en participatieproces.

 • Adviesgroep biedt advies aan

  Hoe de cultuurhistorisch unieke Markermeerdijken van Hoorn tot en met Durgerdam te versterken om het achterland te beschermen tegen overstromingen? 

 • Terug in de tijd: winter op de Markermeerdijken

  Winters weer levert prachtige plaatjes op. Op de foto: kruiend ijs over de Zuidpolderzeedijk tussen Edam en Volendam.

 • Waar komt u ons tegen?

  Vanaf medio januari vinden op diverse plekken langs de dijk voorbereidende werkzaamheden plaats. Over de volle 33 km te versterken dijk wordt de kwaliteit van de steenbestorting onderzocht.

 • Toelichting keuze Durgerdam

  Begin december heeft de Alliantie Markermeerdijken een keuze voor de principe-oplossing bij Durgerdam gemaakt. De Alliantie licht graag toe hoe zij tot deze keuze is gekomen.

 • Einde ontwerpfase in zicht

  De afgelopen maanden heeft de Alliantie volop ingezet op het ontwerpen van principe oplossingen voor alle zestien modules van de dijkversterking. Het einde van de ontwerpfase is in zicht.

 • Voortgang bouw projectkantoor Katwoude

  De bouw van de projectkantoor aan de Hoogedijk in Katwoude is in volle gang. De werkzaamheden duren tot begin 2017.

 • Archeologie bij de Markermeerdijken

  De Alliantie verricht onderzoeken naar archeologie om daar tijdens de dijkversterking zorgvuldig mee om te gaan. We spraken we hierover met historische verenigingen en archeologen uit het gebied.

 • Archeologie bij de Markermeerdijken?

  Het gebied van de Markermeerdijken is rijk aan natuur. Woensdag 26 oktober spraken we met natuurorganisaties over hoe we zorgvuldig omgaan met natuur voor en tijdens de dijkversterking.

 • Testers website gezocht

  Om de website te verbeteren zoeken we mensen die een dagdeel op locatie de website willen testen. Wilt u deelnemen? Meldt u dan aan via contact@markermeerdijken.nl.

 • Buitenwaartse versterking voor polder Zeevang

  In juli heeft de Alliantie Markermeerdijken aan de omgeving van de polder Zeevang twee opties voorgelegd om de dijk te versterken. Of via een oeverdijk (een nieuw aan te leggen lage zandige dijk voor de bestaande dijk) of via een buitenwaartse versterking. Op 13 september is de voorgenomen keuze bekendgemaakt: een buitenwaartse versterking.

 • Onderzoeken Durgerdam zuidwest

  Om de plannen voor de versterking af te ronden is veel kennis nodig van de samenstelling van de (onder)grond nabij de Markermeerdijken. Daarom vinden regelmatig onderzoeken plaats om de huidige situatie goed in kaart te brengen.

 • Scheepswrakken en oude dijkresten gevonden na onderwateronderzoek

  Het gebied rond de Markermeerdijken is zowel archeologisch als cultuurhistorisch gezien een rijk gebied. Voorafgaand aan de dijkversterking voeren we zorgvuldig archeologisch onderzoek uit. Niet alleen op het land, maar ook onder water.

 • Dialoog over oplossingen Zeevang, Uitdammerdijk en Durgerdam

  Voor belanghebbenden bij de dijkversterking in Zeevang, Uitdammerdijk (ten zuiden van Uitdam) en Durgerdam organiseert de alliantie de komende maanden inloopbijeenkomsten als vervolg op omgevingsbijeenkomsten op 5 en 11 juli jl.

 • Waar komt u ons tegen?

  Om de plannen voor de versterking af te ronden is veel kennis nodig van de samenstelling van de (onder)grond nabij de Markermeerdijken. Daarom vinden regelmatig onderzoeken plaats om de huidige situatie goed in kaart te brengen. Zo vindt aanvullend grondonderzoek plaats langs de dijk bij Zeevang. Ook vindt onderzoek op het water plaats om meer te weten te komen over de waterbodem. Dit gebeurde tot nu toe met boten, maar binnenkort ook met waterscooters.

   

 • Update plannen dijkversterking

  Inmiddels is de Alliantie Markermeerdijken een half jaar aan de slag. Hoe staat het met de plannen voor de dijkversterking? Tijd voor een update.

  Het alliantieteam is in januari gestart met het opnieuw analyseren van de veiligheidsopgave. Door welke oorzaken (faalmechanismen) is de dijk afgekeurd en met welke technieken en oplossingen  kan de veiligheid worden hersteld? Er is daarbij gebruik gemaakt van alle informatie die de afgelopen jaren is verzameld en alle nieuwe kennis en ervaring die met de marktpartijen aan boord is gekomen.

 • Proef vacuüm trekken grond

  Onlangs is een bijzondere proef nabij het nieuwe in aanbouw zijnde gemaal Schardam van start gegaan. Het gaat om wat met een moeilijk woord 'vacuümconsolidatie' heet. Het is een techniek om de stabiliteit van de dijk te verbeteren. Het betekent dat je water tijdelijk uit de grond wegpompt; vergelijkbaar met het vacuüm trekken van een pak koffie.

Archief