7. Polder Zeevang

Home > Markermeerdijken > Modules > 7. Polder Zeevang

7. Polder Zeevang

Beschrijving traject

Binnendijks is het gebied van deze locatie vrij divers. In het noorden is binnendijks lintbebouwing aanwezig die op enkele locaties direct aan de dijk grenst. Aan de binnenzijde van de dijk is sprake van zeer slappe ondergrond. Aan de binnenzijde ligt de ‘Hoogendijkerbraak’, een waterplas als gevolg van een oude dijkdoorbraak, tevens een aardkundig waardevol gebied. Ook is de droogmakerij Zandbraak aanwezig. Net na deze droogmakerij staat een aantal woningen direct achter de dijk. Net ten noorden van de Grote Braak, is aan de buitenzijde van de dijk een smal voorland aanwezig. Op dit voorland zijn een strandje en een aantal recreatieve mogelijkheden gesitueerd. De Grote Braak is een waardevol aardkundig monument, een restant van een dijkdoorbraak. Binnendijks is geen dijksloot aanwezig. In het traject ten zuiden hiervan tot aan het Fort Edam bevindt zich een aantal boerencampings en woningen en de Kleine Braak, ook een waardevol aardkundig monument. In dit zuidelijk deel zijn aan de buitenzijde een aantal voorlanden aanwezig met diverse recreatieve voorzieningen. De gehele dijk is provinciaal monument.

De binnendijks gelegen polder Zeevang maakt onderdeel uit van Natura 2000-gebied Polder Zeevang. Buitendijks grenst de dijk of het voorland direct aan het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer. De dijk op dit hele traject is provinciaal monument. Het fietspad ligt op de weg in de berm van de dijk. Het onverharde voetpad ligt op de kruin van de dijk.

Oplossing

De oplossing die is opgenomen in het Projectplan Waterwet, is een buitenwaartse asverschuiving. De huidige dijk wordt afgegraven, de weg komt op de berm van de nieuwe dijk te liggen. Deze schuift mee met de asverschuiving van de kruin van de dijk richting het Markermeer. Tussen dijkpaal 68 en 78+50 wordt een buitenberm aangelegd. Ook komt er steenbekleding aan de buitenzijde van de dijk. Alleen ter hoogte van de Grote Braak blijft de weg op dezelfde plaats liggen als in de huidige situatie. Voor het meest zuidelijk traject is in het Projectplan Waterwet een beperkte kruinverhoging opgenomen waarbij het tevens mogelijk is om de bekleding aan te passen.

Ligging fiets/wandelverbinding

De doorgaande fietsverbinding komt in deze hele module op de bestaande weg. Op de kruin van de dijk blijft het onverharde wandelpad aanwezig. Tevens is hier de afspraak dat de weg mee schuift met de buitenwaartse asverschuiving van de nieuwe dijk.

Ruimtelijke inpassing: Voorlanden terugbrengen

Met de plannen voor de buitenwaartse versterking wordt de waterveiligheid op orde gebracht. De gekozen oplossing betekent dat de huidige dijk wordt afgegraven. Om dit te compenseren zijn conform de vergunningseis van provincie Noord-Holland voorlanden aan het ontwerp toegevoegd.