3. Grote Waal en De Hulk

Home > Markermeerdijken > Modules > 3. Grote Waal en De Hulk

3. Grote Waal en De Hulk

Beschrijving traject

Vanaf de Galgenbocht naar het zuiden ligt binnendijks het landje van Naber. Dit gebied bevat een aantal natuurwaarden maar is geen beschermd gebied.

Vanaf de kruising met De Hulk ligt binnendijks het natuurgebied De Hulk. Het buitendijks voorland behoort ook tot dit natuurgebied. Het buitendijkse voorland is onderdeel van het Nationaal Natuurnetwerk Nederland. Op het buitendijkse voorland nabij het oude gemaal Westerkogge is een visdiefjeskolonie aanwezig. Voor de visdiefjes liggen sinds 2014 gedurende het broedseizoen alternatieve broedplaatsen in het water.

Aan de binnenzijde van de dijk staat een aantal huizen. Variërend van woonhuizen nabij het oude gemaal Westerkogge is tot een appartementencomplex in het lint van Scharwoude. Ten zuiden van het appartementencomplex staat binnendijks ook een aantal huizen en is een pannenkoekenhuis aanwezig. Achter het pannenkoekenhuis ligt de Karperput. De overige percelen aan de binnenzijde van de dijk zijn in gebruik als landbouwgrond.

De huidige dijk maakt onderdeel uit van de Westfriese Omringdijk, de gehele dijk is provinciaal monument.

Het onverharde voetpad ligt in deze module op de dijk en het fietspad op de weg. Buitendijks grenst de dijk of het voorland direct aan het Markermeer en daarmee ook aan het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer.

Oplossing

De oplossing die is opgenomen in het Projectplan Waterwet, is een oeverdijk. De huidige dijk maakt onderdeel uit van de Westfriese Omringdijk en kan op deze manier in haar huidige vorm behouden blijven. Over het ontwerp en de invulling van de oeverdijk gaat de Alliantie nog in gesprek met direct belanghebbenden. Het streven van de Alliantie is om de huidige functionaliteit van de dijk, inclusief recreatieve voorzieningen, te behouden of terug te brengen.

Ligging fiets/wandelverbinding

De doorgaande fiets- en wandelverbinding loopt tot aan dijkpaal 34 (ten noorden van het oude gemaal Westerkogge) op de kruin van de oeverdijk, waarna het fietspad door middel van een fietsbrug terug gaat naar de huidige dijk. Het doorgaande fietspad loopt daarna vanaf het oude gemaal Westerkogge over de bestaande weg en komt via de zuidelijke strekdam bij het huidige gemaal Westerkogge weer op de kruin van de oeverdijk te liggen. Na de Versterking wordt de zuidelijke strekdam mogelijk ook beloopbaar gemaakt. Ter plaatse van de meest zuidelijk strekdam gaat het fietspad weer terug naar de bestaande weg. Het wandelpad blijft in deze hele module op de kruin van de dijk liggen.