15. Uitdammerdijk

Home > Markermeerdijken > Modules > 15. Uitdammerdijk

15. Uitdammerdijk

Beschrijving traject

De Uitdammerdijk kenmerkt zich door het smalle uiterlijk met een verhard en gecombineerd wandel- en fietspad op de kruin van de dijk. Binnendijks ligt de Rijperkolk, deel van Natuur Netwerk Nederland en weidevogelleefgebied. De kaap vormt een mooi uitzichtpunt over het water en het landschap. Het Markermeer is onderdeel van het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer. Opvallend is de aanwezigheid van grote aantallen vogels. In de bocht ten zuiden van Uitdam ligt een klein strandje. Ook direct voor het voormalig stoomgemaal ligt een strandje dat wordt gebruikt als zwemplek. De samenhang tussen de dijk en de landschapselementen in directe nabijheid van de dijk is van groot belang. De dijk kent een kenmerkend verloop: een kleinschalig profiel en slingerend dijktracé. Ook het weidse zicht vanaf de dijk, de wisseling en de oriëntatie zijn zeer kenmerkend voor het gebied.

Ter hoogte van Blijkmeer volgt de weg op de binnenberm niet overal het tracé van de dijk. Er zijn hier op twee plekken inhammen tussen de dijk en de weg. Deze inhammen worden volop gebruikt door recreanten om de auto te parkeren en naar de kruin van de dijk te klimmen. Binnendijks ligt de beschermde oude drooggemalen dijkdoorbraak het Barnegat en de Blijkmeerpolder. Het gebied grenst binnendijks aan het veenweidelandschap: weidevogelleefgebied en Natuur Netwerk Nederland.

Meer zuidwaarts langs dit traject ligt het Kinselmeer. Het Kinselmeer wordt intensief gebruikt als recreatie- en watersportplas. Direct aan de weg en voor een deel op de binnenberm van de dijk liggen diverse recreatiewoningen. Recreanten gebruiken de berm van de dijkweg voor het parkeren van auto’s. Het hoogheemraadschap en de recreatieverenigingen hebben op 18 maart 2016 een intentieovereenkomst getekend, om – indien de dijkversterking daar ruimte voor creëert – de versterking te benutten voor de aanleg van meer parkeergelegenheid ten behoeve van de recreatieve verenigingen.

Bijzonder punt is de kaap vlakbij het begin van de Hoeckelingsdam. Op de buitenzijde van de kaap liggen Noordse Steen als bekleding. De dijk loopt door het weidevogelleefgebied, zowel binnendijks het waterland als buitendijks de beschermde Polder IJdoorn zijn van hoge ecologische waarde. Het voorland van Polder IJdoorn is beschermd, kenmerkend is het slotenpatroon van deze polder. De grens van het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer ligt aan de buitenzijde van het voorland en de dijk. De dijk vormt een belangrijke schakel in de recreatieve route uit Amsterdam. De gehele dijk is provinciaal monument.

Informatieve video

Deze video maakt duidelijk hoe de dijk in module 15 wordt versterkt:

Oplossing

De oplossing die is opgenomen in het Projectplan Waterwet, is voor het noordelijk deel een gecombineerde versterking, inclusief kruinverhoging. Voor het traject van dijkpaal 121+70 tot dijkpaal 134+90 is een gecombineerde versterking met buitenwaartse asverschuiving opgenomen. Ter plaatse van de recreatieverenigingen, dijkpaal 119 tot 121+70 en dijkpaal 134+90 tot 141 vindt een buitenwaartse asverschuiving plaats. Met deze oplossing blijven de recreatiewoningen op beide locaties behouden.

Voor het meest zuidelijke deel (van dijkpaal 141 tot dijkpaal 147+50) is de oplossing een minimale buitenwaartse asverschuiving.

Ligging fiets/wandelverbinding

De doorgaande fiets- en wandelverbinding ligt in het gehele traject op de kruin van de dijk en wordt verbreed aangelegd. De weg blijft op de berm liggen. Tevens is hier de afspraak dat de weg mee schuift met de buitenwaartse asverschuiving van de nieuwe dijk.